Doręczenia elektroniczne wpływ regulacji na procedurę administracyjną i procedurę egzekucji administracji publicznej

Termin:  23.08.2022 r.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związanych z wejściem w życie tej ustawy. Poznanie obowiązków podmiotów publicznych, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych, omówienie kwestii wyłączeń spod doręczeń, konsekwencji wynikających z wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych, przedstawienie regulacji dotyczących publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych, wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotów zanieprawidłowości czy uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematyką szkolenia.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej w praktyce stosujących rozwiązania omawianej ustawy, w tym szczególnie: kierowników jednostek dyrektorów generalnych, dyrektorów, naczelników i pracowników departamentów i wydziałów organizacyjno prawnych, kanclerzy oraz innych pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatyków,  koordynatorów czynności kancelaryjnych. 

PROGRAM

1. Podstawa prawna założenia  ustawy o doręczeniach elektronicznych, cel i przedmiot regulacji i wyłączenia spod jej przepisów.
2. Usługi zaufania E-IDAS a doręczenie elektroniczne.
3. E-PUAP a nowa skrzynka do doręczeń elektronicznych-ewolucja procesu.
4. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa.
5. Definicja dokumentu elektronicznego, elektronicznego dowodu doręczenia,wysłania.
6. Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych –obowiązki organów administracji publicznej.
7. Skrzynka do doręczeń i adres do doręczeń.
8. Baza adresów elektronicznych.
9. E - identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z ePUAP).
10. Operator wyznaczony – kto nim jest, nowe role i obowiązki.
11. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
12. Zasady odpowiedzialności operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.
13. Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych
14. Zmiany wdrożone do regulacji Kodeksu postepowania administracyjnego (wejście w życie 1.07.2021r.-art. 14, 33,35,37,39,391,,393 ,394 i kolejne.
15. Zmiany wdrożone do regulacji ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji od 1.07.2021-art. 17 c, art. 26§ 5c i §5d.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt                                                                             

1 osoby –  390 zł netto + 23 % VAT
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Termin

Zajęcia odbywać się będą online w godzinach 09.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł go przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 508 083 523
email: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczna anulacją zgłoszenia. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny