ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla biegłych rewidentów)

          We współpracy z:       

Termin:  15.09.2020r.

CEL SZKOLENIA

Zaprezentowanie całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL.

Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowadzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewnią w czasie warsztatów narzędzia i dokumenty niezbędne do budowy sprawozdania oraz wyjaśnią sposób ich wykorzystania. Prowadzący warsztaty będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego przykładowego przedsiębiorstwa. Warsztaty dostarczą uczestnikom podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego próbnego przejścia całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF w swoich podmiotach.

Szkolenie będzie realizowane w postaci warsztatu praktycznego, polegającego na nauce tagowania w programie offline.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów badających skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR emitentów z rynku regulowanego, New Connect, Catalyst.

UWAGA: szkolenie zalicza 7h samokształcenia biegłych rewidentów.

PROGRAM

BLOK I
Wprowadzenie do European Single Electronic Format (ESEF)

        1. Extensible Business Reporting Language (XBRL)  jako format elektronicznego raportowania
        2. Podstawowe terminy: format XHTML, XBRL i Inline XBRL, ESEF, mapowanie/tagowanie sprawozdań
            finansowych
        3. Wymagania prawne dla wprowadzenia nowego standardu raportowania: Rozporządzenie Komisji
            Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 oraz Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS)
        4. Główne wymagania RTS
        5. Zakres obowiązkowego tagowania na 1.01.2020 r. oraz 01.01.2022 r.
        6. Prace Europejskiego Urzędu Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA) nad ESEF
        7. Testy ESEF w ESMA w 2017 r.
        8. Materiały opublikowane przez ESMA
        9. ESEF a Ustawa o rachunkowości
    
BLOK II
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza merytoryczna

        1. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF
        2. Omówienie struktury merytorycznej Taksonomii IFRS  
        3. Omówienie struktury merytorycznej Taksonomii ESEF
        4. Przegląd Taksonomii ESEF w narzędziu on-line
        5. Zasady mapowania sprawozdań finansowych
        6. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii

BLOK III
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy wykorzystaniu narzędzia open source

        1. Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
        2. Mapowanie standardowych pozycji dla poszczególnych sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek
            Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym)
        3. Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdań
        4. Opracowanie listy rozszerzeń taksonomii dla pozycji niestandardowych

BLOK IV
Wdrożenie ESEF z punktu widzenia emitenta
Przykład budowy sprawozdania zgodnego z ESEF  na bazie dostępnego outsourcingowego narzędzia  Arelle / ewentualnie innego dostępnego na rynku narzędzia (uzależnione od publikacji aktualnej taksonomii MSSF/MSR i ich opracowań przez ESMA)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online w godz. 9:30-16:00

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.