ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla biegłych rewidentów)
- nauka tagowania w narzędziu IT
- omówienie wyników testów KNF

          We współpracy z:       

Termin:  19.11.2020r.

CEL SZKOLENIA

Zaprezentowanie całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL.

Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowadzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewnią w czasie warsztatów narzędzia i dokumenty niezbędne do budowy sprawozdania oraz wyjaśnią sposób ich wykorzystania. Prowadzący warsztaty będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego przykładowego przedsiębiorstwa. Warsztaty dostarczą uczestnikom podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego próbnego przejścia całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF w swoich podmiotach.

Szkolenie będzie realizowane w postaci warsztatu praktycznego, polegającego na nauce tagowania w programie offline.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów badających skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR emitentów z rynku regulowanego, New Connect, Catalyst.

UWAGA: szkolenie zalicza 7h samokształcenia biegłych rewidentów.

PROGRAM

 

9:00 -9:45

     BLOK I

Wprowadzenie do European Single Electronic Format (ESEF)

 

 1. Extensible Business Reporting Language (XBRL)  jako format elektronicznego raportowania
 2. Podstawowe terminy: format XHTML, XBRL i Inline XBRL, ESEF, mapowanie/tagowanie sprawozdań finansowych
 3. Wymagania prawne dla wprowadzenia nowego standardu raportowania: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 oraz Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS)
 4. Główne wymagania RTS
 5. Zakres obowiązkowego tagowania na 1.01.2020 r. oraz 01.01.2022 r.
 6. Prace Europejskiego Urzędu Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA) nad ESEF
 7. Testy ESEF w ESMA w 2017 r.
 8. Materiały opublikowane przez ESMA
 9. ESEF a Ustawa o rachunkowości
 10. Rola biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych wg ESEF

9:45 – 10:30

BLOK II

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza merytoryczna

 

 1. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF
 2. Omówienie struktury merytorycznej Taksonomii IFRS 
 3. Omówienie struktury merytorycznej Taksonomii ESEF
 4. Przegląd Taksonomii ESEF w narzędziu on-line (aplikacja Yeti)
 5. Zasady mapowania sprawozdań finansowych
 6. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
 7. Analiza dostępnych przykładów sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie Inline XBRL

10:30 – 10:45

Przerwa

10:45 – 12:15

BLOK III

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy wykorzystaniu narzędzia open source

 

 1. Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
 2. Mapowanie standardowych pozycji dla poszczególnych sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym)
 3. Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdań
 4. Opracowanie listy rozszerzeń taksonomii dla pozycji niestandardowych

12:15 - 12:45

Przerwa

12:45- 13:30

 

BLOK III – kontynuacja

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY c.d.

13:30-14:15

BLOK IV

Omówienie funkcjonalności narzędzi IT, wykorzystywanych w raportowaniu wg ESEF-a

 

 1. Jakie funkcjonalności powinno mieć narzędzie
 2. Rozwiązania chmurowe i do indywidualnego wdrożenia
 3. Czy rozwiązujemy tylko problem ESEF-a, czy optymalizujemy inne procesy
 4. sprawozdawcze?
 5. Czy posiadanie modułu XBRL wystarczy, aby mówić, ze mamy rozwiązanie do
 6. ESEF-a

14:15- 15:00

BLOK V

Omówienie wyników testów KNF w zakresie „errors and warnings” wg wytycznych ESMA i KNF

 

 1. Walidacje merytoryczne
 2. Walidacje techniczno-informatyczne
 3. Błędy i ostrzeżenia

15:00

Zakończenie szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online w godz. 9:00-15:00

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.