ESEF weryfikacja i walidacja SSF 2023 dla biegłych rewidentów


 We współpracy z:       


 

Termin: 01.03.2024 r. / Miejsce: MS Teams

UWAGA: szkolenie daje możliwość zaliczenia 7h samokształcenia biegłych rewidentów

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaprezentowanie kluczowych wyzwań jakie stoją przed biegłymi rewidentami związanych z weryfikacją i walidacją skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów za 2023 rok w zakresie poprawności merytorycznej i technicznej tagowania zgodnie z metodologią przyjętej przez ESMA w nowym ESEF Manual Reporting (z dn. 31.08.2023 r.) oraz nowych reguł walidacyjnych Conformance Suite (z dn. 23.12.2022 r.). Szczególną uwagę zwrócimy na obowiązujące audytorów Rozporządzenia ESEF (KSUA 3001PL) oraz uwagi pokontrolne PANA.

Wartością dodaną szkolenia będzie omówienie funkcjonalności walidatorów najczęściej używanych przez biegłych rewidentów a mianowicie: Amana, XBRL Inspector, Consolia ESEF Auditor, Arelle oraz W3C. Zaprezentujemy też Państwu przykłady analizy różnych raportów walidacyjnych. 
 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest biegłych rewidentów badających skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR emitentów papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych z rynku regulowanego, New Connect, Catalyst, członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie emitentów, jak również przedstawicieli rynku alternatywnego, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, autoryzowanych doradców, dostawców oprogramowania aż po organy nadzoru oraz do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.
 

PROGRAM
BLOK I
1. Standard badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF – w aspekcie blokowego tagowania not – procedury badania biegłych rewidentów
     - planowanie i istotność w badaniu ESEF 
     - specyfika blokowego tagowania not
     - ocena znaczników iXBRL i ocena prawidłowości technicznej dokumentów ESEF
     - opinia niezmodyfikowana i zmodyfikowana 
2. Przykładowe procedury badania zgodnie z KSUA 3001PL –„Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania”
     - akceptacja klienta i planowanie badania 
     - zrozumienie procesu sporządzania dokumentów ESEF
     - identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia
     - przykładowe procedury badania
3. Jak emitent powinien zaplanować współpracę z biegłym rewidentem weryfikującym poprawność blokowego tagowania not
4. Zalecenia KNF i ESMA w zakresie walidacji i weryfikacji i wnioski pokontrolne PANA

BLOK II
1. Wybrane przykłady błędów i niezgodności z przepisami w tagowaniu sprawozdań finansowych
2. Tagowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w narzędziu Consolia ESEF na przykładzie wybranych spółek
3. Generowanie i walidacja sprawozdania na przykładzie narzędzia Consolia ESEF oraz walidatora Consolia ESEF Auditor
4. Zmiany funkcjonalności narzędzie Consolia ESEF w aspekcie zbilżającego się kolejnego okresy raportowania wg ESEF
5. Przegląd otagowanego sprawozdania w widoku InlineXBRL (Consolia oraz baza fi-lings.xbrl.org)
6. Omówienie wyników badań jakości SSF w formacie XHTML na przykładzie wybranych spółek polskich, brytyjskich, francuskich i niemieckich  

BLOK III
1. Weryfikacja i walidacja SSF na przykładach walidatorów:
    - AMANA XBRL Auditor
    - XBRL Inspector (Parseport)
    - Arelle 
    - W3C  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:45
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną rezygnacją ze szkolenia.