ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów od 1.01.2020r. warsztaty dla sektora bankowego

Termin: 28.04.2020r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie  procesu budowy sprawozdania finansowego sektora bankowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez tagowanie/ mapowanie obligatoryjnych części sprawozdania, w zakresie obowiązującym od 1 stycznia 2020r., czyli rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, bilansu, ruchu kapitałów i cash flow + przykładów z 10 pozycji z not (obowiązkowych od 1.1.2020), definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL.

UWAGA: Warsztat praktyczny będzie realizowany przy wykorzystaniu komputerów – uczestnicy proszeni są o zabranie na warsztaty laptopów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.

PROGRAM

BLOK I
Wprowadzenie do European Single Electronic Format (ESEF)
1. Wymagania prawne
2. RTS (Regulatory Technical Standard)
3. Testy ESEF w ESMA w 2017 roku
4. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF

BLOK II
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – podstawy analizy merytorycznej
1. Taksonomia IFRS – struktura merytoryczna
2. Taksonomia ESEF – struktura merytoryczna
3. Zasady tagowania sprawozdań finansowych
4. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii

BLOK III
Przykład budowy sprawozdania zgodnego z ESEF  na bazie dostępnego outsourcingowego narzędzia  Arelle, Corefilling

BLOK IV
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wybranego banku
1. Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
2. Mapowanie pozycji standardowych
3. Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
4. Opracowanie listy rozszerzeń taksonomii
5. Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wybranego banku c.d.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 

Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 940 zł/os netto + 23 %VAT

Wersja online

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych

przerw kawowych oraz obiadu(nie dotyczy wersji on-line).

w godzinach: 9.00 – 16.00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Zielińska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: katarzyna.zielinska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.