ESEF - przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL – warsztaty dla TFI i domów maklerskich

Termin:  19.10.2021r.

- ESEF Reporting Manual i planowane zmiany 
- mapowanie wybranych pozycji sprawozdań finansowych
- walidacje merytoryczne i techniczne

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaprezentowanie całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródło-wego przez tagowanie części sprawozdania, tworzenie przykładowych rozszerzeń, transformacji do formatu iXBRL oraz walidacji sprawozdania. Podczas szkolenia omówiona zostanie walidacja merytoryczna oraz techniczno- informatyczna, rola biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych wg ESEF i ocenie wyników walidacji.
Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowa-dzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewni w czasie warsztatów dostęp do narzędzia. Uczestnicy warsztatów będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego przykładowego TFI i domu maklerskiego. Warsztaty dostarczą podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego przej-ścia całego procesu przygotowania sprawozdań finansowych w standardzie iXBRL. 

Szkolenie będzie realizowane w postaci warsztatu praktycznego, polegającego na nauce tagowania 
w programie offline.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników de-partamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.
 

PROGRAM

9:30 -10:45

BLOK I

European Single Electronic Format (ESEF)– prawne aspekty sporządzania i walidowania raportów rocznych

 

1. XBRL jako format elektronicznego raportowania

2. Podstawowe terminy: format XHTML, XBRL i InlineXBRL, ESEF

3. Wymagania prawne: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2019/815 z 17 grudnia 2018 i jego nowelizacje

4. Główne wymagania Standardu Technicznego ESMA (RTS)

5. Zakres obowiązkowego znakowania wg wymogów ESMA

6. ESEF Reporting Manual i Q&A KNF

10:45 -11:00

Przerwa

11:00-11:45

BLOK II

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza merytoryczna

 

1. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF

2. Struktura merytoryczna Taksonomii IFRS i Taksonomii ESEF

3. Przegląd Taksonomii ESEF w narzędziu on-line

4. Zasady mapowania sprawozdań finansowych

5. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii

11:45 – 12:30

BLOK III

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej obejmującej TFI i dom maklerski przy wykorzystaniu narzędzia open source

 

1. Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią

2. Mapowanie wybranych pozycji z poniższych sprawozdań finansowych:

• Bilans,

• Rachunek Zysków i Strat,

• Sprawozdanie z Innych Całkowitych Dochodów,

• Rachunek Przepływów Pieniężnych,

• Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

3. Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdań

4. Opracowanie wybranych rozszerzeń taksonomii dla pozycji niestandardowych

5. Znakowanie informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych

12:30 -13:15

Przerwa

13:00- 15:00

BLOK IV

Walidacje merytoryczne i techniczne

 

1. Walidacje merytoryczne sprawozdań

2. Walidacje techniczno-informatyczne sprawozdań

3. Rodzaje błędów i ostrzeżeń w walidacji

4. Rola biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych wg ESEF i ocenie wyników walidacji

15:00

Zakończenie szkolenia


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:30 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.