ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL

Termin: 29.04.2021r. / Miejsce: online

- wytyczne ESMA (rozporządzenie 2019/815, ESEF Manual Reporting)
- walidacja w różnych narzędziach i walidatorach dostępnych na rynku 
- rola biegłych rewidentów w walidacji spr. fin. wg ESEF
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaprezentowanie doświadczeń z procesu przygotowania i walidacji raportów rocznych emitentów za rok 2020 w aspekcie obowiązujących wytycznych ESMA, uwarunkowań walidacji organu nadzoru, zasad funkcjonowania różnego rodzaju oprogramowań, ich certyfikacji, wytycznych PIBR, dotyczących weryfikacji prawidłowości tagowania sprawozdania fi-nansowego wg ESEF-a, walidatorów, dostępnych na rynku etc., czyli jakie zmiany czekają emitentów w zakresie ESEF-a, tych, którzy już zaraportowali lub tych, którzy dopiero zmierzą się z tym problemem.

 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie emitentów, jak również przedstawicieli rynku alternatywnego, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, autoryzowanych doradców, do-stawców oprogramowania aż po organy nadzoru oraz do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.
 
PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I
1. Walidacja merytoryczna sprawozdań finansowych wg ESEF-a w rozumieniu ESMA:
   - rozporządzenie 2019/815
   - ESEF Reporting Manual i planowana aktualizacja 
   - taksonomia ESEF
   - tagi podstawowe, rozszerzenia, warstwa kalkulacyjna, „errors and warnings”

BLOK II
1. Walidacja sprawozdań finansowych, sporządzonych w różnych narzędziach. Praktyczne uwagi ekspertów tagujących sprawozdania finansowe w porównaniu z opiniami biegłych rewidentów, weryfikujących prawidłowość tych tagowań w:
    - Amana
    - Asseco
    - Comarch ESEF
    - Consolia

BLOK III
1. Walidatory dostępne na rynku
    - walidator KNF-u i walidatory innych nadzorów lub OEM-ów
    - walidatory komercyjne – zakres walidacji
    - raporty z walidacji-co zawierają, jak je czytać?
2. Atestacja poprawności tagowania przez biegłych rewidentów.
   - wytyczne Komisji Europejskiej ws. Audytu
   - doświadczenia w innych krajach 
   - wskazówki  PIBR dotyczące badania zgodności z wymogami ESEF
   - prace nad standardem badania
3. Czy walidatory audytorów powinny być zsynchronizowane z  walidatorem nadzorcy? Przykład z rynku hiszpańskiego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  890 zł netto + 23 % VAT

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.