ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla przedsiębiorstw)

- specyfikacja techniczna  ESEF, standardy XBRL oraz iXBRL, taksonomia IFRS
- budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza techniczna i merytoryczna
   na przykładzie sprawozdania wybranego przedsiębiorstwa
- proces wdrożenia raportowania wg  ESEF

Termin: 7.02.2020r. / Miejsce: Warszawa

Termin: 3.03.2020r. / Miejsce: Gdańsk

Termin: 12.03.2020r. / Miejsce: Poznań

Termin: 13.03.2020r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie  całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL. Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowadzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewnią w czasie warsztatów narzędzia i dokumenty niezbędne do budowy sprawozdania oraz wyjaśnią sposób ich wykorzystania. Prowadzący warsztaty będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego wybranego przedsiębiorstwa sporządzonego w języku angielskim. Warsztaty dostarczą uczestnikom podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego próbnego przejścia całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF w swoich podmiotach, z opcjonalnym dodatkowym wsparciem przez prowadzących, np. w formie warsztatów dedykowanych dla konkretnego podmiotu.

UWAGA: Warsztat praktyczny będzie realizowany przy wykorzystaniu komputerów – uczestnicy proszeni są o zabranie na warsztaty laptopów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacją standardu ESEF.

PROGRAM

9:30 -10:15

BLOK I

Wprowadzenie do European Single Electronic Format (ESEF)

 

 1. Extensible Business Reporting Language (XBRL)  jako format elektronicznego raportowania
 2. Podstawowe terminy: format XHTML, XBRL i Inline XBRL, ESEF, mapowanie/tagowanie sprawozdań finansowych
 3. Wymagania prawne dla wprowadzenia nowego standardu raportowania: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 oraz Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS)
 4. Główne wymagania RTS
 5. Zakres obowiązkowego tagowania na 1.01.2020 r. oraz 01.01.2022 r.
 6. Prace Europejskiego Urzędu Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA) nad ESEF
 7. Testy ESEF w ESMA w 2017 r.
 8. Materiały opublikowane przez ESMA
 9. ESEF a Ustawa o rachunkowości

10:15 – 10:30

Przerwa na kawę

10:30 - 12:00

BLOK II

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza merytoryczna

 

 1. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF
 2. Omówienie struktury merytorycznej Taksonomii IFRS 
 3. Omówienie struktury merytorycznej Taksonomii ESEF
 4. Przegląd Taksonomii ESEF w narzędziu on-line (aplikacja Yeti)
 5. Zasady mapowania sprawozdań finansowych
 6. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
 7. Analiza dostępnych przykładów sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie Inline XBRL

12:00 – 12:45

Przerwa na lunch

12:45 – 14:15

BLOK III

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy wykorzystaniu narzędzia open source

 

 1. Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
 2. Mapowanie standardowych pozycji dla poszczególnych sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym)
 3. Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdań
 4. Opracowanie listy rozszerzeń taksonomii dla pozycji niestandardowych

14:15 - 14:30

Przerwa na kawę

14:30- 15:30

BLOK III – kontynuacja

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY c.d.

15:30-16:00

BLOK IV

Wdrożenie ESEF z punktu widzenia emitenta

 

 1. Proces przygotowania emitenta do raportowania w ESEF
 2. Kluczowe funkcjonalności wymagane od narzędzi wspierających raportowanie w ESEF

16:00

Zakończenie szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 850 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.30 – 16.30.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.