ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów – jak przygotować i zweryfikować raport roczny

- komunikaty MF i KNF, projekt UoR, zasady badania
- budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – tagowanie w narzędziu
- jak przygotować się szybko do ESEF

Termin: 14.04.2021r./ Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie  całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL. Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowadzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewnią w czasie warsztatów narzędzia i dokumenty niezbędne do budowy sprawozdania oraz wyjaśnią sposób ich wykorzystania. Prowadzący warsztaty będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego wybranego przedsiębiorstwa sporządzonego w języku angielskim. Warsztaty dostarczą uczestnikom podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego próbnego przejścia całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF w swoich podmiotach, z opcjonalnym dodatkowym wsparciem przez prowadzących, np. w formie warsztatów dedykowanych dla konkretnego podmiotu.

Szkolenie będzie realizowane w postaci warsztatu praktycznego, polegającego na nauce tagowania w programie ofline.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacją standardu ESEF.

PROGRAM

9:00 -9:45

     BLOK I

Wprowadzenie do European Single Electronic Format (ESEF)

 

 1. Extensible Business Reporting Language (XBRL)  jako format elektronicznego raportowania
  2. Podstawowe terminy: format XHTML, XBRL i InlineXBRL, ESEF, mapowanie i tagowanie sprawozdań finansowych
  3. Wymagania prawne dla wprowadzenia nowego standardu raportowania: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 oraz Regulacyjne Standardy Techniczne (RTS) 
  4. Zakres obowiązkowego tagowania od 1.01.2020 r. oraz od 01.01.2022 r. 
  5. Prace Europejskiego Urzędu Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA) nad ESEF
  6. Testy praktyczne ESEF w ESMA w 2017 r.
  7. Aktualne materiały opublikowane przez ESMA 
  8. Możliwość odsunięcia w czasie obowiązku ESEF w Polsce – stan aktualny i najbliższa przy-szłość 
  9. Komunikaty MF i KNF z 15 grudnia 2020r.
  10. Projekt Ustawy o rachunkowości ws. ESEF-a:
        - definicja sprawozdania statutowego
        - obowiązek raportowania ESEF-a przed i po wejściu w życie ustawy
  11. Rola biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych wg ESEF – wytyczne KE, obowiązki na gruncie UoR, wytyczne PIBR

9:45 – 10:30

BLOK II

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza merytoryczna

 

 1. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF
 2. Omówienie struktury merytorycznej Taksonomii IFRS 
 3. Omówienie struktury merytorycznej Taksonomii ESEF
 4. Przegląd Taksonomii ESEF w narzędziu on-line (aplikacja Yeti)
 5. Zasady mapowania sprawozdań finansowych
 6. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
 7. Analiza dostępnych przykładów sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie Inline XBRL

10:30 – 10:45

Przerwa

10:45 – 12:15

BLOK III

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy wykorzystaniu narzędzia open source

 

 1. Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
 2. Mapowanie standardowych pozycji dla poszczególnych sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym)
 3. Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdań
 4. Opracowanie listy rozszerzeń taksonomii dla pozycji niestandardowych

12:15 - 12:45

Przerwa

12:45- 13:30

 

BLOK III – kontynuacja

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY c.d.

13:30-14:15

BLOK IV

Omówienie funkcjonalności narzędzi IT, wykorzystywanych w raportowaniu wg ESEF-a

 

 1. Jakie funkcjonalności powinno mieć narzędzie
 2. Rozwiązania chmurowe i do indywidualnego wdrożenia
 3. Czy rozwiązujemy tylko problem ESEF-a, czy optymalizujemy inne procesy
 4. sprawozdawcze?
 5. Czy posiadanie modułu XBRL wystarczy, aby mówić, ze mamy rozwiązanie do
 6. ESEF-a

14:15- 15:00

BLOK V

Omówienie wyników testów KNF w zakresie „errors and warnings” wg wytycznych ESMA i KNF

 

 1. Walidacje merytoryczne
 2. Walidacje techniczno-informatyczne
 3. Błędy i ostrzeżenia

15:00

Zakończenie szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

Wersja online

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.