Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych

Termin: 17.06.2020 r. / Miejsce: online

            23.06.2020 r./ Miejsce:online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia zasad prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektów unijnych, w tym: zasad rachunkowości, sposobu jak należy kwalifikować dotacje do przychodów oraz metody jej ewidencji, jak przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z nowelizacjami przepisów, jak wprowadzić wyodrębnienie ewidencji oraz kodu księgowego i przedstawienie najczęściej popełnianych błędów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych, kontrolnych i departamentów unijnych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) a także księgowych oraz pracowników służb finansowych, kontrolnych i departamentów unijnych administracji rządowej i jednostek podległych, realizujących projekt unijne.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i    polskim.
 2. Polityka rachunkowości.
 3. Podstawowe zasady rachunkowości.
 4. Metody ewidencji przychodów z dotacji.
 5. Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów.
 6. Ewidencja przychodów w projekcie unijnym
 7. Ewidencja zwrotu dotacji
 8. Zasady ewidencji kosztów finansowanych dotacji
 • ewidencja kosztów w przypadku dotacji do aktywów,
 • ewidencja kosztów w przypadku dotacji do przychodów.
 1. Ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
 2. Kod księgowy:
 • Kod księgowy w ramach systemu księgowego,
 • Kod księgowy poza systemem księgowym.
 1. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego:
 • Wyodrębnienie operacji mających miejsce przed podpisaniem umowy,
 • Obowiązek wyodrębnienia wszystkich kosztów (kwalifikowanych i     niekwalifikowanych),
 • Konsekwencje   związane   z   brakiem   prowadzenia   przez   beneficjenta  wyodrębnionej ewidencji,
 • Warunki przeksięgowań wydatków zaewidencjonowanych na “7” i “9” po zakończeniu roku budżetowego.
 1. Kontrola prawidłowości zastosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego.
 2. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl