Należyta staranność instytucji finansowej w raportowaniu FATCA i CRS

Termin: 15.10.2024 r. 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Szczegółowo zostanie przedstawione m.in.: rodzaje umów, zakres zbierania danych potrzebnych do ich zawarcia, rola i zadania doradcy klienta, obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw będących aktualnie krajami,  które wdrożyły CRS oraz niebędących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS, najczęstsze błędy w raportowaniu FATCA.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych,  głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów podatkowych, prawnych, compliance, controllingu , nadzoru, obsługi klienta banków komercyjnych i banków spółdzielczych, TFI i funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz ubezpieczycieli; radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem FATCA i CRS w instytucjach finansowych.  

PROGRAM

1. Ustawa FATCA i Ustawa CRS
   a. rodzaje umów FATCA
   b. zakres zbieranych danych;
   c. statusy Klienta Instytucjonalnego w obydwu ustawach
   d. powiązania między polami;

2. Przesłanki dla amerykańskiej rezydencji podatkowej i pozostałych rezydencji podatkowych
   a. stosowanie procedur należytej staranności w odniesieniu do rachunków finansowych 
   b. doradca klienta – rola i zadania;
   c. funkcjonowanie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych;
   d. identyfikacja rachunków z okresu przejściowego;
   e. rachunki zablokowane;
   f. obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw będących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS oraz niebędących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS.

3. Raportowanie FATCA
   a. Numer Identyfikacji Podatkowej – jak raportować;
   b. przesłanki – gradacja – wzory pism do Klientów;
   c. certyfikat rezydencji, zielona karta; 
   d. formularz FAT-1;
   e. najczęstsze błędy w raportowaniu FATCA.

4. Raportowanie CRS
   a. Okres przejściowy - korekty;
   b. przesłanki – gradacja – wzory pism do Klientów;
   c. certyfikat rezydencji, kilka rezydencji podatkowych;
   d. formularz CRS-1;
   e. najczęstsze błędy w raportowaniu CRS.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams) oraz materiałów szkoleniowych i certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 10:00 – 13:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709, 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: numer faktury proforma. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną rezygnacją ze szkolenia. 

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.