Gospodarka kasowa - i druki ścisłego zarachowania

Termin: 05.03.2021r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z wymogami prawnymi w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w roku 2020/2021. Szczególna uwaga poświęcona będzie  organizacji kasy (obrót gotówkowy/bezgotówkowy, dochody/wydatki, obsługa poza jednostką), a także zasad prowadzenia ewidencji, powierzania obowiązków i odpowiedzialności, czy zasad nabywania, kontroli oraz inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i kasy. W  trakcie szkolenia omówione będą rozwiązania, jakie można wdrożyć w jednostce w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID - 19 oraz działań, jakie należy podjąć w przypadku zmiany osób materialnie odpowiedzialnych, a także procedur przy  likwidowaniu, kradzieży, zaginięciu czy zagubieniu druków ścisłego zarachowania. Końcowa część szkolenia wskaże na nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania i na sposoby ich zapobiegania, bądź rozwiązywania. 

GRUPA DOCELOWA 

Szkolenie adresowane jest do kierowników, głównych księgowych, kasjerów i pracowników ich zastępujących oraz innych pracowników merytorycznych między innymi innymi  intendentów, kierowników gospodarczych czy pracowników sekretariatów  jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce (organizacja stanowisk, obsługa gotówkowa i bezgotówkowa, dochody/wydatki).
 
2. Odpowiedzialność kasjera - procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
 
3. Podstawowa dokumentacja kasowa - wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów - przykładowe księgowania.
 
4. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania  zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe - przykładowe księgowania).
 
5. Pogotowie kasowe - zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
 
6. Pomieszczenie kasy - wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie zarówno kasjera- szczególnie w czasie pandemii COVID - 19, jak i samej kasy i jej walorów.
 
7. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych - osoby uprawnione, sposób dokumentowania, częstotliwość.
 
8. Inwentaryzacja kasy - niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
 
9. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 
10. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
 
11. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 
12. Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo - ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.).
 
13. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania - terminy, metody, częstotliwość i przykładowe zarządzenie.
 
14. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
 
15. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
 
16. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
 
17. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
 
18. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
 
19. Podstawy prawne.  
 
20. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 
21. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
 
22. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest  co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat ukończenia szkolenia.Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, imiona, nazwiska i stanowiska uczestników oraz ich dane kontaktowe a także dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 %  ceny. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

 

Kontakt: 

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mielecka

tel. (22) 46-49-718

fax (22) 46-49-752 

e-mail: aneta.mielecka@irip.pl