Identyfikacja cen i symbolika na fakturach w kontekście VAT

Termin : 23.10.2020r.

Czas szkolenia: 09:00-13:30 / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie identyfikacji cen i symboliki na fakturach w kontekście JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Program szkolenia uwzględnia  omówienie przypadków, kiedy faktura  musi zawierać dodatkowe dane oraz zmiany związane z ewidencją VAT w zakresie białej listy podatników VAT. Porusza również temat SLIM VAT czyli prostego, lokalnego i nowoczesnego podatku.      

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do: głównych księgowych, skarbników oraz innych pracowników służb   finansowo -  księgowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów  gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dyrektorów  finansowych i głównych księgowych spółek komunalnych.

1. Budowa JPK_VAT.

a) część ewidencyjna i deklaracyjna

b) spójność ewidencji i sposób dokonywania korekt poszczególnych części JPK_VAT

2. Nowe schematy JPK_V7M i JPK_V7K wraz z oznaczeniami procedur.

3. Grupowania towarów i usług (GTU klasyfikacja branżowa).

a) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy kontrahentami

b) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych

c) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności

d) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT)

e) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT

4. Stosowanie oznaczenia dowodów sprzedaży (RO, WEW, FP).

5. Stosowanie oznaczenia dowodów zakupu (MK, VAT RR, WEW).

6. Przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:

a) metoda kasowa

b) samofakturowanie

c) odwrotne obciążenie

d) procedura VAT marża

e) faktura VAT RR po zmianach

f) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

7. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT.

8. Sankcja podatkowa 500 zł oraz sankcje karn - skarbowe za błędy w ewidencji VAT.

9. Zmiany związane z ewidencją VAT w zakresie białej listy podatników VAT.

10. SLIM VAT:

a) uproszczenia przy korektach faktur

- korekty in minus - brak potwierdzeń

- zmiany w korektach in plus

b) ułatwienia dla eksporterów

c) spójne kursy walut

d) korzyści przy odliczeniu VAT

- odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

e) wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych

f) prezenty małej wartości - urealnienie kwoty

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl