Ustawa o odpowiedzialności zbiorowej podmiotów - identyfikacja, szacowanie i zarządzanie ryzykiem przedsiębiorcy

- budowa systemu compliance spełniającego wymagania UOPZ w praktyce
- konsekwencje projektowanej regulacji dla praktyki działania przedsiębiorców

Termin: 4.06.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowych informacji dotyczących identyfikacji, szacowania i zarządzania ryzykiem przedsiębiorcy w kontekście projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych („UOPZ”). W trakcie szkolenia szczegółowo i praktycznie przedstawione zostaną wymogi projektowanej UOPZ, zasady ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy, regulacje dotyczące sygnalistów, sankcje za naruszenie UOPZ, metody mapowania ryzyka oraz instrumenty, po jakie powinien sięgnąć przedsiębiorca, aby zapewnić zgodność działania swojej organizacji z nowymi restrykcjami. Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie rozwiązań, które mają na celu eliminację lub zmniejszenie ryzyk wynikłych z niewłaściwego wdrożenia projektowanej regulacji.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów departamentów prawnych i organizacyjnoprawnych, audytu wewnętrznego i kontroli , zarządzania ryzykiem, compliance  wszystkich jednostek wchodzących w skład podmiotów objętych ustawą.

PROGRAM

 1. Przyczyna wprowadzenia nowej regulacji (dotychczasowe problemy w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych)
 2. Wymogi UOPZ na tle unormowań zagranicznych (polskie systemy compliance a restrykcje zagraniczne)
 3. Założenia projektowanej regulacji UOPZ:
 1. pojęcie podmiotu zbiorowego – kto będzie ponosił odpowiedzialność?
 2. ryzyko wynikające z ponoszenia odpowiedzialności karnej przez podmiot zbiorowy
 3. zasady ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy

- identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z koncepcją winy anonimowej

- identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z koncepcją quasi-winy własnej podmiotu zbiorowego

- identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z zastrzeżeniem standardu należytej staranności – jak w praktyce go spełnić?

- identyfikacja i zarządzanie ryzykiem wynikającym z odpowiedzialności za czyny popełnione przez pracowników oraz podwykonawców

 1. Regulacje dotyczące sygnalistów – nowa grupa podmiotów chronionych w organizacji
 1. zagwarantowanie ochrony prawnej sygnalistom
 2. identyfikacja i zarządzanie ryzykiem potencjalnego lub realnego naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy w związku z zawiadomieniem o nieprawidłowościach
 1. Postępowanie wobec podmiotu zbiorowego
 1. kto i kiedy może wszcząć postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu?
 2. prawa i obowiązki podmiotu zbiorowego w postępowaniu
 3. identyfikacja i zarządzanie ryzykiem wynikającym z wymogów proceduralnych
 1. Sankcje za naruszenie norm UOPZ – system kar, środków karnych oraz instrumentów zapobiegawczych
 2. Budowa systemu compliance spełniającego restrykcje UOPZ w praktyce:
 1. potrzeba zidentyfikowania, oszacowania i stałego zarządzania ryzykami braku należytej staranności w wyborze, braku należytej staranności w nadzorze, braku należytej staranności w organizacji
 2. przygotowanie kodeksu etycznego
 3. stworzenie tzw. systemu whistleblowing
 4. ewentualna zmiana dokumentacji pracowniczej
 1. Konsekwencje projektowanej regulacji dla praktyki działania przedsiębiorców
 1. identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w zwykłej działalności operacyjnej przedsiębiorców

      b. identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w przypadku transakcji fuzji i przejęć.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  890 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 850 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 800 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.