Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania w roku 2022

Termin 24.02.2022r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:30 - 14:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z wymogami prawnymi w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w roku 2022. Szczególna uwaga poświęcona będzie organizacji obrotu bez, jak i gotówkowego, ewidencji, odpowiedzialności, a także zasad kontroli oraz inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania, z uwzględnieniem obostrzeń wynikających z przepisów o Covid - 19. Omówione też będą działania, jakie należy podjąć w przypadku likwidowania, kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania, czy też nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy i sposoby ich zapobiegania..


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do Kierowników, Głównych Księgowych, Kasjerów i Pracowników ich zastępujący oraz inni pracownicy merytoryczni (np. intendenci, kierownicy gosp. czy pracownicy sekretariatów) jednostek sektora finansów publicznych, którym Kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania..

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
 2. Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
 3. Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania.
 4. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania  zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania).
 5. Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
 6. Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie.
 7. Ewidencja środków pobranych, a nieodebranych przez upoważnioną osobę.
 8. Formy, zasady i terminy pobierania opłaty targowej.
 9. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania.
 10. Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
 11. Inwentaryzacja kasy w czasie COVID – 19 (warunki zmiany metody inwentaryzacji).
 12. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 13. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
 14. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 15. Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.).
 16. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, metody, częstotliwość i przykładowe zarządzenie.
 17. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
 18. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
 19. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
 20. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
 21. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
 22. Podstawy prawne.  
 23. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 24. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
 25. Dyskusja.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl