Sporządzanie załącznika nr 12 " Informacja dodatkowa" - w jednostkach sektora finansów publicznych

Termin 28.01.2021r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 10:00 - 14:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie a także podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdań
finansowych a w szczególności załącznika numer 12 “Informacja dodatkowa”.


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, dyrektorów departamentu księgowości i sprawozdawczości,
pracowników działu księgowości jednostek budżetowych podległych i nadzorowanych.

PROGRAM

1.Rodzaje sprawozdań finansowych – krótka charakterystyka, ogólne zasady ich sporządzania.
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2020 roku.
3. Wzór załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego rola.
4. Omówienie zakresu danych wykazywanych w załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich
powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu.
5. Omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”- dane jednostki,
omówienie polityki rachunkowości państwowych jednostek budżetowych, metod wyceny
aktywów i pasywów, w tym amortyzacji.
6. Omówienie dodatkowych informacji i objaśnień do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”
wraz z wzorami tabel i zestawień oraz zakresem merytorycznym dla:

szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,
zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,
wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,
wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,
liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
kwoty zobowiązań ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,

 

kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,
kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
innych informacji dla pozycji 1.16.,
wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
innych informacji dla pozycji 2.5.,
inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3.
 
7. Zakres uregulowań wewnętrznych w zakresie  wzorów tabel i zestawień dla jednostek składających „Informację dodatkową” oraz rozszerzenia zakresu informacji wynikające ze specyfiki jednostki.

8. Pytania i odpowiedzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl