Inwentaryzacja 2020 w dobie pandemii koronawirusa

Termin: 28.10.2020r.

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30 / Miejsce: online   

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi inwentaryzacji, a w szczególności omówienie metod, terminów i częstotliwości inwentaryzacji , ważności szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnych oraz znakowania składników majątkowych czy opisu terenu strzeżonego. Zaprezentowana będzie przykładowa dokumentacja inwentaryzacji, oraz czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Podczas szkolenia omówienie tez będą kwestie związane z możliwością dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, w tym nabytych do walki z koronawirusem, a także omówienie zasad ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.                    

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników, głównych księgowych oraz pracowników służb  finansowych jst oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych , a także gospodarowania, inwentaryzowania  i dokonywania rozliczeń.

PROGRAM SZKOLENIA  

1.Podstawy prawne.

2.Istota, cel i zakres inwentaryzacji, w tym omówienie sytuacji problemowych w obliczu pandemii koronawirusa. 

3.Metody przeprowadzania inwentaryzacji:

a)spis z natury,

b)uzgadnianie sald,

c)weryfikacja sald.

4.Wymóg porównania zasobu nieruchomości.

5.Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.

6.Teren strzeżony.

7.Organizacja  inwentaryzacji - obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji w tym:

a)opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji,

b)wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,

c)powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej -  powierzenie obowiązków przewodniczącemu jak i członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych,

d)szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej,

e)spis z natury - praktyczne wskazówki,

f)właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury,

g)zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy  potwierdzaniu sald,

h)podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji,

i)znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych,

j)dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach,

k)protokół różnic inwentaryzacyjnych,

l)końcowe wnioski i rekomendacje,

m)kontrola i nadzór.

8. Inwentaryzacja  kasy.

9. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.

10.Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.

11.Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.

12.Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.

13.Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.

14.Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.

15.Przykładowe zarządzenie w sprawie inwentaryzacji.

16.Dyskusja.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl