Kluczowe problemy - rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

Termin: 02.09.2021 r.

Czas szkolenia: 10:00 - 14:30 / Miejsce: online 

- polityka rachunkowości a  Zakładowy Plan Kont 

- dochody i wydatki budżetowe

- sprawozdania budżetowe 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie podstawowych pojęć i zasad rachunkowości budżetowej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą jak prawidłowo stosować podstawowe prawa i reguły obowiązujące w finansach publicznych i w rachunkowości budżetowej, a także jak praktycznie rozumieć nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej. 


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych rozpoczynających karierę w jednostce budżetowej  lub pragnących usystematyzować i uporządkować swoją wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

PROGRAM SZKOLENIA 

I.Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.   
 
1. Podstawowe formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów  publicznych - krótka charakterystyka.
2. Zakres i podstawy prawne prowadzenia rachunkowości w jednostce (ustawa o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansów publicznych - zasady szczegółowe).
3. Polityka rachunkowości - Zakładowy Plan Kont jako podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce budżetowej.
 
II. Dochody budżetowe.       
1. Ewidencja dochodów budżetowych.
2. Dochody a przychody.
3. Kwalifikowanie dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej.
 
III. Wydatki budżetowe.
1. Ewidencja wydatków budżetowych.
2. Wydatki a koszty.
3. Kwalifikowanie wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.
4. Zaangażowanie wydatków budżetowych - pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego. 
 
IV. Zagadnienia i pojęcia z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
1. Charakterystyka sprawozdawczości budżetowej.
2. Sprawozdanie budżetowe i ich rodzaje.
3. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki na dzień bilansowy.
4. Sprawozdanie finansowe i ich rodzaje. 
 
V. Dyskusja - odpowiedzi na pytania uczestników.

 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl