Komitety audytu - praktyczne aspekty regulacji

Najważniejsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Termin: 5.09.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje określające obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne jednostki zainteresowania publicznego („JZP”) oraz potencjalne sankcje, które mogą zostać wymierzone wobec JZP oraz członków jej organów.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do członków zarządów i rad nadzorczych (w szczególności komitetów audytu), dyrektorów departamentów prawnych i organizacyjnoprawnych, przedstawicieli firm audytorskich oraz kancelarii prawnopodatkowych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

1. JZP jako podmiot postępowania nadzorczego ze strony KNF
2. Tzw. czarna i biała lista usług świadczonych przez firmy audytorskie
3. Obowiązek rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta
4. Zadania Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki:

     a) kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych
     b) komitety Rady Nadzorczej
     c) relacje Rady Nadzorczej z pozostałymi organami spółki oraz audytorem
5. Wdrożenie regulacji dotyczącej komitetów audytu
     a) skład Rady Nadzorczej i komitetu audytu
     b) kompetencje komitetu audytu
     c) działalność komitetu audytu (odbywanie posiedzeń i ich dokumentacja, regulaminy, protokoły)
6. Wynagrodzenie członków komitetu audytu
7. Odpowiedzialność członków komitetu audytu
8. Wymogi dokumentacyjne wynikające z ustawy o biegłych:

     a) polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
     b) polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
     c) procedura wyboru firmy audytorskiej przez JZP
9. Współpraca komitetu audytu z biegłym rewidentem
10. Monitoring prac i raportowanie do komitetu audytu i rady nadzorczej, sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu
11. Regulacje ustawy o rachunkowości dotyczące działalności komitetu audytu – ograniczone podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego
12. Nadzór publiczny KNF:

     a) sankcje za niewdrożenie nowych regulacji przewidziane w ustawie o biegłych i ustawie o rachunkowości
     b) stanowiska KNF dotyczące komitetu audytu
13. Najważniejsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  890 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 850 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.