Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF.

– istota i przegląd rozwiązań w MSSF o konsolidacji (MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12)
- rozwiązania  MSSF o konsolidacji, obowiązujące od 2016r
- ujmowanie skutków zmian w strukturze własności podmiotu podporządkowanego
Termin: 21.02.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom procesu konsolidacji sprawozdań finansowych według MSSF/MSR, w tym omówienie pakietu konsolidacyjnego w oparciu o koncepcję kontroli oraz podejście do wspólnych przedsięwzięć, jak również szczegółowe omówienie zmian w MSSF o konsolidacji od 2016 r. (zwolnień dla podmiotów inwestycyjnych, stosowania metod praw własności, transakcji właścicielskich inwestora z podmiotem podporządkowanym) oraz ujmowanie skutków zmian w strukturze własności podmiotu podporządkowanego (rozliczanie przejęć wieloetapowych, utrata kontroli nad podmiotem zależnym).

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, osób odpowiedzialnych  w spółkach i grupach kapitałowych za przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką rozwiązań MSSF w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. 

PROGRAM
I. Pakiet konsolidacyjny w MSSF. Istota i przegląd rozwiązań w MSSF o konsolidacji (MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12). Zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (SSF), w tym:

  1. Koncepcja kontroli (MSSF 10) a dotychczasowe rozwiązania MSR 27 (2008).
  2. Podejście do wspólnych przedsięwzięć - ustaleń umownych (MSSF 11 a MSR 31).
  3. Ujawnienia informacji o inwestycjach w podmiotach podporządkowanych (wymogi MSSF 12).

II. Rozwiązania  MSSF o konsolidacji, obowiązujące od 2016 r., w tym:

  1. Zwolnienia z konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych i tego konsekwencje.
  2. Stosowanie metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Zamiana metody praw własności na metodę pełną dla celów SSF.
  3. Ujmowanie skutków transakcji właścicielskich inwestora z podmiotem podporządkowanym.
  4. Rozliczanie przejęć udziałów we wspólnych działaniach.
  5. Proponowane dalsze zmiany

  • zmiany w podejściu do szacowania i rozliczania wartości firmy
  • połączenia pod wspólną kontrolą

III. Ujmowanie skutków zmian w strukturze własności podmiotu podporządkowanego, w tym:

  1. Rozliczanie przejęć wieloetapowych.
  2. Nabywanie dodatkowych lub sprzedaż części udziałów w podmiotach podporządkowanych.
  3. Utrata kontroli nad podmiotem zależnym lub utrata możliwości wywierania znaczącego wpływu (dekonsolidacja).

 


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  890 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  850 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 790 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast  w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót