Sprawozdawczość skonsolidowana grup kapitałowych

- zasady formalne skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej
- formy podporządkowania jednostek a metody konsolidacji ich danych finansowych
 

Termin: 29.01.2021 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, określone w polskich regulacjach rachunkowości (głównie: UoR i akty wykonawcze plus krajowe standardy rachunkowości (KSR). Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak: skonsolidowane sprawozdanie finansowe  a inne raporty finansowe i niefinansowe grup kapitałowych, obowiązek sprządzanie SSF oraz odstępstwa od tego obowiązku, zakres i zasady zachowania jednolitości polityki rachunkowości w konsolidowanych jednostkach. Wykładowca skoncentruje się na procesie i procedurach konsolidacji sprawozdań finansowych, biorąc za podstawę sprawozdania jednostkowe, sporządzone według pełnego zbioru  z uwzględnieniem kontekstu wymogów unijnych i środowiska prawnego w Polsce.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, controllingu, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, osób odpowiedzialnych  w spółkach i grupach kapitałowych za przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką konsolidacji sprawozdań finansowych. 

PROGRAM

I. Zasady formalne skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej
   1. Zakres regulacji prawnych i środowiskowych w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej grup    kapitałowych – wymogi regulacji polskich w kontekście rozwiązań międzynarodowych
   2. Zakres wykorzystania krajowych regulacji rachunkowości (PRR) i międzynarodowych w sprawozdawczości skonsolidowanej, w tym:
      • wykorzystanie MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych (SSF) w zgodności z polskimi regulacjami prawnymi, w tym regulacji ustawy o rachunkowości z aktami wykonawczymi oraz krajowych standardów rachunkowości (KSR) i regulacji polskiego zorganizowanego rynku kapitałowego
   3. SSF a inne raporty finansowe i niefinansowe grup kapitałowych
   4. Obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i możliwe odstępstwa od tego obowiązku
   5. Zakres podmiotowy grupy kapitałowej, w tym jednostek podporządkowanych i możliwe wyłączenia podmiotowe przy sporządzaniu SSF
   6. Zakres i zasady zachowania jednolitości polityki rachunkowości w konsolidowanych jednostkach – jednolitość polityki rachunkowości jednostek a przekształcanie danych finansowych na użytek sporządzania SSF
II. Formy podporządkowania jednostek a metody konsolidacji ich danych finansowych
   1. Jednostki zależne i kontrola nad nimi a metoda pełnej konsolidacji – wymogi polskich regulacji rachunkowości (PRR)
   2. Wspólne przedsięwzięcia i ich współkontrolowanie a metoda praw własności i metoda proporcjonalna
   3. Jednostki stowarzyszone i wywieranie znaczącego wpływu a metoda praw własności – wymogi PRR
   4. Stosowanie metody praw własności w sprawozdaniach finansowych inwestorów i jej przekształcenie na poziomie SSF
III. Zagadnienia warsztatowe (zasady i przykłady praktyczne)
   1. Rozliczanie nabycia jednostki zależnej (w tym pod wspólną kontrolą), w tym:
      a) ujęcie udziałów mniejszości na dzień objęcia kontroli i w kolejnych okresach.
      b) wycena aktywów netto na dzień nabycia do wartości godziwej, zasady ustalania wartości firmy/ujemnej wartości firmy.
      c) korekty konsolidacyjne związane z nabyciem/utworzeniem jednostki zależnej.
   2. Eliminacje skutków transakcji realizowanych w ramach grupy kapitałowej.
      a) identyfikacja powiązań inwestycyjnych, handlowych i finansowych między konsolidowanymi podmiotami
      b) rliminacja zidentyfikowanych powiazań na poziomie SSF.
   3. Ujęcie skutków zmian w strukturze własności podmiotu podporządkowanego, w tym:
      a) rozliczanie przejęć wieloetapowych.
      b) nabywanie dodatkowych lub sprzedaż części udziałów w podmiotach podporządkowanych, w tym ujęcie podwyższenia kapitału w jednostkach zależnych.
      c) utrata kontroli nad podmiotem zależnym lub utrata możliwości wywierania znaczącego wpływu (dekonsolidacja).
      d) rozliczanie nabycia/sprzedaży udziałów w jednostkach stowarzyszonych.


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  690 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą online  w godzinach: 9.00 – 16.00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót