Korekty listy płac

- nadpłaty/niedopłaty składek ZUS i korekta listy płac

- niewłaściwy schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu

- kontrola ZUS i kontrola podatkowa

- przywrócenie do pracy i jego konsekwencje dla listy płac

 

Termin: 29.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie czynności koniecznych do wykonania w przypadku korekt listy płac, spowodowanych różnymi czynnikami w tym min. nadpłatą i niedopłatą składek ZUS, niewłaściwym schematem podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, uznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy i innymi zdarzeniami.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracodawców i przedstawicieli pracodawców czyli dyrektorów finansowych, HR, głównych księgowych, pracowników działów kadrowo – płacowych, księgowych, przedstawicieli biur rachunkowych i firm audytorskich, prowadzących obsługę kadrowo – płacową klientów, osób przygotowujących się do pracy w działach kadrowo- płacowych oraz HR.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Przyczyny korekty – omówienie zasad postępowania pracodawcy w przypadku:
  • nieobecności w pracy:
   • nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna – nadpłacone wynagrodzenie,
   • nieobecność w pracy w powodu choroby – brak wpływu/korekta zwolnienia lekarskiego,
   • nieobecność inna – informacja wpływa do pracodawcy po sporządzeniu
    i wypłacie listy płac,
   • brak pełnych i poprawnych informacji o czasie pracy i innych zdarzeniach mających wpływ na wysokość wynagrodzenia,
   • uznanie zdarzenia za wypadek w pracy po sporządzeniu i wypłacie listy płac,
  • brak informacji o świadczeniach nieodpłatnych otrzymanych generujących przychód,
  • nadpłata wynagrodzenia,
  • nadpłata zasiłku,
  • niedopłata wynagrodzenia,
  • niedopłata zasiłku,
  • kontrola ZUS – najczęściej kontrolowane zagadnienia i korekty listy płac wynikające
   z protokołu,
  • kontrola US – najczęściej kontrolowane zagadnienia i korekty listy płac wynikające
   z protokołu,
  • wyrok Sądu Pracy i przywrócenie pracownika do pracy.
 2. Nadpłata składek ZUS i korekta listy płac:
  • korekta listy płac w przypadku choroby,
  • zwrot nienależnie pobranych składek zmarłego pracownika,
  • korekta związana z osobami na urlopach wychowawczych otrzymujących świadczenia nieodpłatne generujące przychód, od których zostały pobrane składki.
 3. Niedopłata składek ZUS i korekta listy płac:
  • wieloetatowiec – aspekty praktyczne,
  • oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru a odpowiedzialność wobec zaległości,
  • nieuwzględnienie przychodu oskładkowanego w podstawie wymiaru składek.
 4. Niewłaściwy schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu:
  • umowa o dzieło zakwalifikowana jako umowa zlecenia,
  • umowa zlecenia uznana za umowę o pracę,
  • zmiana schematu ubezpieczenia zleceniobiorcy nieuwzględniona w rozliczeniach.
 5. Uznanie zdarzenia za wypadek w pracy.
 6. Rozliczenie nadpłaty zaliczki:
  • umowa o pracę (pracownik, były pracownik, zmarły pracownik),
  • umowa zlecenie.
 7. Kontrola ZUS – procedura korekty.
 8. Kontrola podatkowa – procedura korekty.
 9. Terminy przedawnienia składek i zaliczki na podatek.
 10. Przywrócenie do pracy i jego konsekwencje dla listy płac.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 09:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.