Księgowość budżetu JST – jak zrozumieć rachunkowość samorządową?

Termin: 10.08.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10.00 - 14.30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z prawidłowym ujmowaniem w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości budżetu JST. Często w praktyce występuje niezrozumienie konieczności prowadzenia dwóch rachunkowości w JST, potrzeby sporządzania dwóch bilansów, to szkolenie pozwoli na rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników w tym zakresie. Zajęcia pozwolą również uporządkować wiedzę uczestników w zakresie przeprowadzenia operacji gospodarczych właściwych dla budżetu JST oraz sprawdzić, czy w ich jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji budżetu i urzędu i czy w sposób prawidłowy sporządzane są bilanse oraz sprawozdania budżetowe.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, pracowników jednostek samorządowych reprezentujących komórki finansowo-księgowe zatrudnionych w Urzędach Miast, Starostwach Powiatowych, Urzędach Gmin i ich jednostkach organizacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ewidencja operacji gospodarczych w rachunkowości budżetu:

 • Dochody wpływające bezpośrednio do budżetu (subwencje, dotacje itd.).
 • Wpływ dochodów od jednostek budżetowych - powiązanie w rachunkowości budżetowej.
 • Ewidencja dochodów związanych w wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
 • Wydatki jednostek budżetowych w księgach budżetu JST - rozliczanie.
 • Rozliczenie wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej oraz nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.
 • Zasady ewidencji kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.
 • Zasady udzielania przez JST pożyczek i ewidencja księgowa.
 • Sposób wyliczenia wyniku wykonania budżetu, wyniku na pozostałych operacjach, skumulowanego wyniki budżetu - wyliczenie wolnych środków i nadwyżki budżetowej.
 1. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu JST - co możemy z niego wyczytać? 
 2. Jakie dochody budżetu JST ujmujemy w sprawozdaniach budżetowych, z operacji  finansowych - powiązanie z dochodami jednostek budżetowych.
 3. Co rozumiemy przez przychody budżetu JST?

       5. Dyskusja uczestników - pytania i odpowiedzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl