MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych

 

- bardzo duże zmiany w systemach księgowych, aktuarialnych i  IT

Termin: 16.06.2023 r. 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie nowego standardu MSSF 17, który wprowadza nowe podejście do wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych oraz rozpoznawania przychodów i zysku/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną: model ogólny (PVCF, RA, CSM), modele dodatkowe (VariableFeeApproach, Premium AllocationApproach), reasekuracja, koszty aktywizacji, księgowanie produktów niedochodowych, komponent inwestycyjny, implementacja MSSF 17,etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów zarządzających ryzykiem finansowym i operacyjnym, dyrektorów do spraw handlowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów finansowych w tych ryzyka finansowego i operacyjnego w spółkach niefinansowych, sporządzających sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz wszystkich zainteresowanych standardem MSSF 17.

PROGRAM

1. Wstęp – potrzeba wprowadzenia zmian do MSSF 4, ramy czasowe, główne modele wyceny rezerw technicznych
2. Ogólny model wyceny – podstawowe komponenty:
  a. Wartość obecna przepływów pieniężnych
  b. Risk Adjustment
  c. Contractual Service Margin
3. Risk Adjustment - przykładowe metody wyceny
4. Contractual Service Margin

  a. CSM początkowe i rozwój w okresie sprawozdawczym
  b. Stopa procentowa – „Locked-in interest rate”
  c. Koncepcja jednostki ryzyka – “coverage unit”
5. Reasekuracja – różne podejścia do modelowania kontraktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w MSSF 17:
  a. Contractual Service Margin
  b. Model wyceny
  c. Granica kontraktu
  d. Grupowanie polis
  e. Rozpoznanie umowy
  f.Risk Adjustment
6. Raportowanie MSSF 17
  a. Nowy bilans i rachunek wyników
  b. Prezentacja zysków i strat dla wybranych scenariuszy (przykłady liczbowe)
7. Variable Fee approach – model wyceny dla kontraktów, w których ubezpieczony partycypuje bezpośrednio w stopie zwrotu zdefiniowanej grupy aktywów
  a. Kryteria stosowania modelu
  b. Wyliczenie CSM
  c. Różnice w porównaniu do ogólnego modelu wyceny
  d. Przykład liczbowy dla VFA
8. Premium Allocation Approach – model wyceny dla kontraktów krótkookresowych
  a. Kryteria stosowania modelu
  b. Uproszczona wycena zobowiązań ubezpieczeniowych
  c. Test dla produktów niedochodowych
  d. Różnice w porównaniu do ogólnego modelu wyceny
  e. Przykład liczbowy dla PAA
9. Metody modelowania i prezentacji kontraktów niedochodowych
  a. Koncepcja produktu niedochodowego zgodnie z MSSF 17
  b. Wycena „loss component”
10. Koszty akwizycji – definicja i rozpoznanie kosztów akwizycji w rachunku wyników i bilansie
11. Komponent inwestycyjny – ujęcie w rachunku zysków i strat
12. Zmiany ekonomiczne w rachunku zysków i strat- możliwość wyboru prezentacji „OCI option”
13. Rozwiązania przejściowe możliwe do zastosowania przy wycenie bilansu otwarcia MSSF 17:

  a. Pełna metoda retrospektywna
  b. Zmodyfikowana metoda retrospektywna
  c. Metoda wartości godziwej
14. Implementacja MSSF 17 w zakładzie ubezpieczeń
  a. Podejście do wdrożenia MSSF 17 w spółce (model operacyjny, plan wdrożenia, mapa procesów, zaangażowanie zespołów)
  b. Rozwój metodologii i ocena wpływu nowych standardów na główne wskaźniki w spółce
  c. Macierz produktów
15. MSSF 17 w porównaniu do Solvency II – możliwość wykorzystania procesu Solvency II w raportowaniu MSSF 17

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• wersja online - 990 zł/os netto + 23 %VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709, 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.