MSSF 9 instrumenty finansowe - warsztaty dla przedsiębiorstw

Termin: 26.09.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie standardu MSSF 9  w zakresie wyceny i ewidencji księgowej instrumentów finansowych dla instytucji niefinansowych. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych, wycena składników aktywów i zobowiązań finansowych, przepisy przejściowe i ich znaczenie dla pierwszego sprawozdania finansowego uwzględniającego MSSF 9 oraz wyników przyszłych okresów, w tym wymagania dotyczące danych porównawczych etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów zarządzających ryzykiem finansowym i operacyjnym, dyrektorów do spraw handlowych,  głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów finansowych w tych ryzyka finansowegon i operacyjnego w spółkach niefinansowych, sporządzających sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz wszystkich zainteresowanych standardem MSSF 9.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie
2. Cel i zakres stosowania MSSF 9 
3. Początkowe ujęcie i zaprzestanie ujmowanie składnika aktywów i zobowiązań finansowych
4. Zasady klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych

    a) model biznesowy jednostki
    b) charakterystyka przepływów pieniężnych
5. Wbudowane instrumenty pochodne – co to jest i kiedy należy je wydzielać, na przykładach 
6. Wycena składników aktywów i zobowiązań finansowych – ujęcie początkowe oraz wycena po początkowym ujęciu z przykładami

    a) wartość godziwa
    b) zamortyzowany koszt
7. Zakres stosowania MSSF 9 w zakresie utraty wartości – ujmowanie „oczekiwanych strat kredytowych”
8. Rachunkowość zabezpieczeń

    a) cel i zakres rachunkowości zabezpieczeń
    b) instrumenty zabezpieczające
    c) pozycje zabezpieczane
    d) rodzaje powiązań zabezpieczających
    e) powiązanie rachunkowości zabezpieczeń z zasadami zarządzania ryzykiem.
9. Przepisy przejściowe i ich znaczenie dla pierwszego sprawozdania finansowego uwzględniającego MSSF 9 oraz wyników przyszłych okresów, w tym wymagania dotyczące danych porównawczych
10. Dyskusja i zakończenie


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 990 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.