MSSF 9 – instrumenty finansowe warsztaty dla instytucji niefinansowych

– klasyfikacja instrumentów finansowych,
– utrata wartości aktywów finansowych, w tym oczekiwana strata kredytowa, należności handlowych,
– zmiany w rachunkowość zabezpieczeń,
– ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dla roku 2017, 2018 oraz kolejnych


Termin: 16.04.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian jakie wprowadza standard MSSF 9  w zakresie wyceny i ewidencji księgowej instrumentów finansowych. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: klasyfikacja instrumentów finansowych, , wycena wg wartości godziwej, utrata wartości, rachunkowość zabezpieczeń, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dla roku 2017, 2018 oraz kolejnych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów zarządzających ryzykiem finansowym i operacyjnym, dyrektorów do spraw handlowych,  głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów finansowych w tych ryzyka finansowego i operacyjnego w spółkach niefinansowych, sporządzających sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz wszystkich zainteresowanych standardem MSSF 9.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie i kluczowe różnice między MSSF 9 a MSR 39
 2. Podstawowe definicje i źródła informacji
 3. Ujmowanie i wyłączanie aktywów i zobowiązań finansowych
 4. Klasyfikacja aktywów finansowych
 • Aktywa finansowe: 

- Model biznesowy i wpływ na klasyfikację

- kontraktowe przepływy finansowe 

- Opcje wyceny w wartości godziwej oraz przez inne całkowite dochody oraz przez wynik finansowy

- Instrumenty kapitałowe – wartość godziwa, a koszt historyczny

 • Instrumenty wbudowane
 • Zobowiązania finansowe

                               -wyceniane według wartości godziwej

                               -wycena wg zamortyzowanego kosztu

 1. Utrata wartości aktywów finansowych
 • Oczekiwane straty kredytowe (pożyczki oraz należności handlowe od kluczowych klientów)
 • Uproszczenia modelu oczekiwanej straty dla należności handlowych
 • Macierz rezerw oraz przykłady wyznaczania oczekiwanej straty, case study: brak historycznych przypadków niewypłacalności
 1. Wycena instrumentów finansowych
 • Typy instrumentów finansowych
 • Instrumenty pochodne
 • Instrumenty dłużne
 • Instrumenty kapitałowe
 • Sposoby wyceny instrumentów finansowych:
 • Wartość godziwa
 • Zamortyzowany koszt
 1. Rachunkowość zabezpieczeń  
 2. Instrumenty zabezpieczające
 3. Pozycje zabezpieczane
 4. Rodzaje zabezpieczeń
 5. Case study

-przepływy pieniężne

-wartość godziwa

 1. Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wg MSR MSSF 7

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby - 650 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób z jednej firmy -  600 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

 • przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 590 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót