Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 - nowe zasady pozyskiwania funduszy europejskich

Termin 6.08.2021 r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 15:00

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest kompleksowe wprowadzenie uczestników do tematyki nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz przygotowania nowych projektów pod nowe wymagania Komisji i Parlamentu Europejskiego. Na szkoleniu będą przedstawiane nowe założenia względem obostrzonych zasad i regulacji prawnych w zakresie absorpcji funduszy europejskich przez kraje członkowskie. W ramach szkolenia uczestnik zdobędzie informacje odnośnie zasad oraz zakresów tematycznych jak również regulacji stosowanych przy rozliczeniu końcowych projektów. Przedstawione będzie  także stanowiska Rządu Polskiego w zakresie pakietu negocjacyjnego. Analizie zostaną poddane  procedury demarkacji oraz konwergencji Funduszy strukturalnych (FS, EFRR, EFS).

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do każdego podmiotu zaangażowanego w proces wdrażania oraz pozyskiwania  funduszy UE na lata 2021-2027, w tym jednostek samorządu terytorialnego JST (gminy, powiaty, województwa), Instytucji Zarządzających (IZ), Instytucji Pośredniczących (IP - Ministerstwa), Urzędów Marszałkowskich (IZ – w regionach), Instytucji kontrolnych (Krajowa Administracja Skarbowa), Instytucji publicznych (Szkoły wyższe, Instytucje kultury) oraz całego sektora prywatnego duże przedsiębiorstwa oraz MMSP.    

PROGRAM SZKOLENIA 

BLOK I  

 1. Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020 i 2021-2027 - analiza porównawcza
 2. Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 - zasady 
 3. Konstrukcja budżetu UE na lata 2021- 2027
 4. Działy budżetowe UE na lata 2021- 2027
 5. Europejska Współpraca Terytorialna - EWT
 6. Zasada praworządności - mechanizm uruchamiania 

BLOK II 

 1. Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dla celów przygotowania RPO 2021-2027
 2. Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych, określających główne zasady wdrażania funduszy polityki spójności oraz kilku innych funduszy w ramach tzw. zarządzania dzielonego
 3. Rozporządzenie Rady COM(2018) 322 określające wieloletnie ramy finansowe na  lata 2021-2027  
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  COM(2018)375 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  COM (2018)372 w zakresie wdrażania EFRR i FS na lata 2021-2027 
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  COM COM(2018) 382 w zakresie wdrażania EFS na lata 2021-2027

BLOK III 

 1. Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 - nowe wyzwania
 2. Cele i ogólne wsparcie
 3. Cele i metody wdrażania
 4. Roczny przegląd realizacji celów
 5. Końcowe sprawozdanie z realizacji celów
 6. Ocena Programów na szczebli KE
 7. Podejście strategiczne i Programowanie
 8. Reguła Pomocniczości, Proporcjonalności
 9. Zarządzanie dzielone
 10. Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia
 11. Eksponowanie, przejrzystość i komunikacja
 12. Odpowiedzialność  w ramach programów : Instytucji Zarządzających IZ – Beneficjenta
 13. Umowa partnerstwa
 14. Ramy wykonania
 15. Należyte zarządzanie gospodarcze
 16. Polityka spójności
 17. Zatwierdzanie programów
 18. Stopy  współfinansowania
 19. Zasięg geograficzny  
 20. Koncentracja tematyczna

BLOK IV 

 1. Cele szczegółowe EFRR i FS
 2. Zakres wsparcia EFRR, EFS, FS 
 3. Przesuwanie środków
 4. Wspólne Projekty EFFR, EFS, FS
 5. Rozwój  terytorialny – RPO
 6. Uwarunkowania terytorialne
 7. Zintegrowany rozwój terytorialny
 8. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
 9. Europejska inicjatywa miejska

BLOK V

 1. Monitoring i sprawozdawczość
 2. Formy dotacji
 3. Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
 4. Działania łączone
 5. Odbiorca Końcowy
 6. Wartość odniesienia
 7. Przedsiębiorstwa społeczne
 8. Innowacje społeczne 
 9. Eksperymenty społeczne
 10. Kompetencje kluczowe
 11. Deprywacja materialna
 12. Równość szans oraz niedyskryminacja
 13. Zarządzanie dzielone EFS +
 14. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego 

BLOK VI 

 1. Sprawozdawczość i  analiza wskaźnikowa
 2. Instrumenty finansowe
 3. Zasady kwalifikowalności
 4. Koszty niekwalifikowane
 5. Zarządzanie Finansami – zwrot środków
 6. Rodzaje płatności 
 7. Wnioski o płatność
 8. Wspólne zasady dotyczące płatności
 9. Zwrot wydatków 

BLOK VII 

 1. Trwałość operacji
 2. Pomoc Techniczna
 3. Promocja i Rozpoznawalność
 4. Rachunkowość w ramach Programu
 5. Audyt i kontrola
 6. Kontrola zarządcza – systemy zarządzania
 7. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe - zapobieganie 
 8. Wstrzymanie i zawieszenie płatności
 9. Sprawozdania finansowe i rozliczanie salda Programu
 10. Korekty finansowe
 11. Umorzenie zobowiązań w ramach Programu

BLOK VIII  

 1. Proces negocjacji RPO 2021-2027 z przedstawicielami KE i MIiR
 2. Nowe regulacje prawne w przygotowaniu dokumentów wdrożeniowych
 3. Prawidłowa interpretacja i implementacja nowych reguł finansowania i określania zakresu wsparcia w ramach funduszy UE oraz realizacji polityk horyzontalnych UE
 4. Nowe reguły dotyczące kontraktu programowego i sektorowego oraz porozumień lokalnych
 5. Programowania w kontekście demarkacji pomiędzy priorytetami na poziomie krajowym i regionalnym oraz struktury i zakresu umowy partnerstwa
 6. Stanowisko Rządu Polskiego 
 7. Konsultacje – pytania i odpowiedzi 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl