Nowa ustawa PZP - komentarz Urzędu Zamówień Publicznych

Termin: 09.07.2021 r.

Czas szkolenia: 09:00 - 15:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian w przepisach prawnych dotyczących nowej ustawy  Prawo zamówień publicznych w aspekcie najnowszego komentarza Urzędu Zamówień Publicznych. Na szkoleniu  szczegółowo zostaną omówienie między innymi poniższe zagadnienia:


✓ nowe definicje ustawowe - czym są dokumenty zamówienia, pisemność, podmiotowe i przedmiotowe środki 
dowodowe, postępowanie o udzielenie zamówienia, progi unijne, 
✓ zasady obliczania terminów w nowym PZP,
✓ Specyfikacja Warunków Zamówienia - jakie niezbędne elementy musi zawierać SWZ.


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, naczelników wydziałów 
organizacyjno-prawnych, kierowników i pracowników komórek zamówień publicznych oraz członków komisji 
przetargowych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych a także do wszystkich pracowników wydziałów  zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1.Nowe definicje ustawowe – czym są dokumenty zamówienia, pisemność, podmiotowe i  przedmiotowe środki     dowodowe, postępowanie o udzielenie zamówienia, progi unijne.

2. Zasady udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130 tysięcy złotych.

3. Elektroniczna komunikacja między stronami postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Zasady obliczania terminów w nowym PZP.

5.Przygotowanie i aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia.

6.Szacowanie wartości zamówienia - kryteria tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i  czasowej zamówienia. Szacowanie wartości dla dostaw, usług i robót budowlanych.

7.Poprawne opisanie przedmiotu zamówienia w jednoznaczny i wyczerpujący sposób, za  pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie  wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

8.Komisja przetargowa - kiedy należy powołać komisję przetargową, jakie są obowiązki i skład
komisji, regulamin komisji przetargowej.

9.Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

10.Specyfikacja Warunków Zamówienia - jakie niezbędne elementy musi zawierać SWZ.

11.Określenie warunków udziału w postępowaniu, żądanie środków dowodowych na 
potwierdzenie spełniania warunków.

12.Wadium.

13.Ogłoszenia w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
 
14.Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia na przykładach przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego:

a. wszczęcie postępowania, 
b. pytania i odpowiedzi do SWZ, 
c. zmiana SWZ i ogłoszenia o zamówienia,
d. składanie i otwarcie ofert, 
e. badanie i ocena ofert,
f.  badanie środków podmiotowych, 
g. wybór oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy,
h. lub unieważnienie postępowania.

15. Dyskusja uczestników - pytania i odpowiedzi.

 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl