Nowa ustawa prawo zamówień publicznych - najważniejsze zagadnienia

Termin: 26.04.2021r.

Czas szkolenia: 9:00 - 15:00 /Miejsce: online   

CEL SZKOLENIA  

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Omówione zostaną najważniejsze zmiany jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2021 - między innymi :

-  nowe definicje - zmiany określeń podstawowych pojęć,

-  zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych,

-  nowe zasady wnoszenia wadium, 

-  zmiany dotyczące umowy o udzielenie zamówień publicznych. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, kierowników i pracowników komórek zamówień publicznych oraz członków komisji przetargowych wszystkich jednostek sektora finansów publicznych a także do wszystkich pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Blok I

Informacje ogólne.

 1. Nowe definicje - zmiany określeń podstawowych pojęć, doprecyzowania.
 2. Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro.
 3. Wyłączenia z reżimu Prawo zamówień publicznych. Przygotowanie postępowania.
 4. Wstępne konsultacje rynkowe.
 5. Czynności poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - w tym analiza potrzeb i wymagań.
 6. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych.

Blok II

Krótko o procedurach. 

 1. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych.
 2. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.
 3. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia.
 4. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia.
 5. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa.
 6. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych.
 7. Zmiany w procedurze odwróconej.
 8. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert.
 9. Nowe zasady wnoszenia wadium.

Blok III

Unieważnienie postępowania i umowa.

 1. Unieważnienie postępowania - zmiany.
 2. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego - zmiany.
 3. Raport z realizacji zamówienia.
 4. Zmiany dotyczące zamówień na usługi społeczne.

Blok IV

Wybrane zagadnienia.

 1. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO.
 2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych.
 3. Skarga na orzeczenie KIO - zmiany.
 4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych.
 5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania) 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl