CIT, PIT, VAT, ordynacja podatkowa - czyli nowelizacja przepisów na rok 2019

- terminy, korekty, sprawy sporne, postępowania odwoławcze
- stawki, podatek u źródła, samochody i nieruchomości, ceny transferowe , exit tax 
- import towarów, zwolnienia, kasy fiskalne online etc.


Termin: 20.05.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych na  rok 2019., w tym m.in. terminów, przedawnień, spraw spornych, unieważnień, korekt, orzeczeń i postępowań odwoławczych, stawki preferencyjne, podatek u źródła, strata podatkowa oraz ceny transferowe. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także takie zagadnienia jak: łączne opodatkowanie dochodów małżeństw, zbywanie nieruchomości i praw majątkowych etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatki dochodowe oraz przedstawicieli biur rachunkowych i firm audytorskich jak również innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie przepisów podatkowych.

PROGRAM

Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanych podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne od 2019 r
  1. Uchyleniu w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego
  2. Wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku ukierunkowanych na pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością
  3. Złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi
  4. Uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.:
   - likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu, podnajmu itp.  w formie ryczałtu,
   - likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej
Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług od 2019 roku
  1. Uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od umieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy 
  2. Modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
  3. Obniżeniu wysokości „preferencyjnego” dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%
  4. Odpowiedzialność solidarna nabywcy:
   - wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej (odpowiedzialność solidarna nabywcy) przez rozpoczynających działalność gospodarczą podatników
   - dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
  5. Import towarów:
   - umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 
   - wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między RP a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg
  6. Weryfikacja wysokości stawek podatku
  7. Nowe zasady opodatkowania bonów – bon jednego przeznaczenia
  8. Wprowadzenie kas fiskalnych on-line
  9. Inne zmiany:
   - wyłączeniu możliwości korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
   - dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych obowiązujących od 1.04.2017 r.
   - dostosowaniu przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych
   - dostosowaniu niektórych przepisów dot. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
   - doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;

Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2019 roku

  1. Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% - warunki stosowania
  2. IP BOX / Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej – stawka 5%
  3. Podatek u źródła (WHT)
   - certyfikat rezydencji – nowe warunki formalne – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
   - zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła
   - klauzula ubruttawiająca w umowie
   - doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
   - zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c
  4. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:
   - podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego,
   - określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością),
   - ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z samochodu: leasing, najem długoterminowy, najem krótkoterminowy samochodów.
  5. Modyfikacja podatku od przychodów z tytułu własności określonych nieruchomości (minimalny podatek dochodowy – art. 24b) -
  6. Hipotetyczne koszty odsetkowe (notional interest deduction – NID) – korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego – kapitałów własnych.
  7. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania od 2018 roku.  Podział źródeł przychodów na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł:
   - doprecyzowanie przepisów 
   - wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących opodatkowania walut wirtualnych (w tym kryptowalut)
  8. Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
  9. Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności
  10. Konwersja długu na kapitał – określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów
  11. Doprecyzowanie zasad rozliczania pożyczonych papierów wartościowych
  12. Ulepszenie środków trwałych – zmiana art. 11 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017r.
  13. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)
  14. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych:
   - zmiany w progach dokumentacyjnych,
   - nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,
   - nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,
   - uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej – zniesienie wymogu dokonania analizy porównywalności (benchmarking)
   - uproszczone zasady rozliczeń,
   - raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,
   - metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,
  15. Pozostałe zmiany:
   a) zmiana definicji małego podatnika – konsekwencje
   b) wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji - zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu
   c) ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych m.in. w zakresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową oraz stosowania zaliczek uproszczonych.
   d) wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)
   e) ograniczenie zakresu wyjątków od zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b
   f) poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części 

Zmiany w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa
  1. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR)
  2. Implementacja przepisów dyrektywy ATAD w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 
   a) przesłanka sztuczności, zmiany przepisów materialnych dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
   b) wprowadzenie definicji środków ograniczających umowne korzyści oraz korzyści podatkowej
   c) ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania
   d) dopuszczenie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników
   e) umożliwienie dokonania zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych związanych z unikaniem opodatkowania przez inne organy podatkowe
   f) korekta deklaracji w toku postępowania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania
   g) dodatkowe zobowiązanie podatkowe związane z unikaniem opodatkowania
   h) zmiany w zakresie inicjowania i prowadzenia postępowania podatkowego w przedmiocie unikania opodatkowania
   i) postępowanie w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania
   j) rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – zmiany w przepisach
   k) opinia zabezpieczająca – zmiany w przepisach proceduralnych
  3. Zakaz przenoszenia winy z płatnika na podatnika w przypadku istnienia powiązań lub struktur powierniczych
  4.  Forma rozstrzygnięcia wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w przypadku spełnienia przesłanek zawartych w art. 14b § 5b
  5. Zmiany w przepisach art. 14na odnoszących się do mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania
  6. Przypadki zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 490 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 550 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.