Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów w aspekcie gminnej i publicznej gospodarki mieszkaniowej

Termin: 25.09.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie min.:

 • Nowej definicji gminnego i publicznego zasobu mieszkaniowego
 • Czy gmina może zawierać umowy najmu na czas oznaczony?
 • Najem socjalny lokalu, likwidacja obowiązku wydzielania zasobu lokali socjalnych.
 • Czy gmina może przeznaczać lokale nie tylko na cele pomocy mieszkaniowej?
 • Jakie są podstawy wypowiedzenia umowy najmu?
 • Zasady ustalania przez sąd uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego, lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego, dobrowolnej zamiany
 • oferta do Banku zamian, Programu zamian, Programu Pomocy Lokatorom
 •  wstrzymanie czynności eksmisyjnych
 •  oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz stanu majątkowego
 •  kwestionariusz kwalifikacji warunków socjalno-mieszkaniowych
 • wzór porozumienia z wojewodą w sprawie dotacji na repatriantów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów miast i gmin z Wydziałów Nieruchomości, Wydziałów Gospodarki Komunalnej, Wydziałów Gospodarki Mieszkaniowej, pracowników Zarządów Nieruchomości Komunalnych, Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami, Zakładów Usług Komunalnych, i wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się lokalami socjalnymi, komunalnymi i zasobem mieszkaniowym.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady realizacji uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego przyznanego w ramach eksmisji
 2. Czy umowy najmu zawarte przed wejściem w życie nowelizacji zachowują ważność?
 3. Czy uchwały w sprawie zasad wynajmowania oraz wieloletniego programu gospodarowania zachowają ważność, czy należy je zmienić/podjąć nowe uchwały?
 4. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania. Co powinno znaleźć się w takiej uchwale?
 5. W jaki sposób w planach ustawodawcy ma zostać zmniejszony niedobór lokali socjalnych?
 6. Jak weryfikować dochody lokatorów?
 7. Jakie są zasady podwyższenia czynszu po weryfikacji dochodów?
 8. Zależność umów najmu od dochodów oraz stanu majątkowego – czy to dotyczy także starych umów?
 9. Jakie gmina ma możliwości zmiany lokalu jeśli zajmowany lokal posiada powierzchnię nieproporcjonalną w stosunku do liczby zamieszkujących?
 10. Zasady ustalania wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Co dalej z regresem?
 11. Zasady realizacji wyroków eksmisyjnych bez prawa do lokalu socjalnego.

Codzienne problemy w przypadku lokali komunalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych:

 • Kiedy i w jakich sytuacjach przyznawać lokale socjalne a kiedy nie należy       tego robić? Jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?
 • Eksmisje, jakie gmina ma uprawnienia w tym zakresie? Współpraca z komornikami.
 • Na co zwracać uwagę przy dochodach lokatorów?
 • Czy budynek socjalny, który jest wyposażony w podstawowe urządzenia trzeba doposażać? Czy dotyczy to tylko nowo zawartych umów?
 • Co jeżeli osoba kilka razy odmawia przyjęcia lokalu socjalnego? Wykreślamy ją z listy oczekujących?
 • Co zrobić jeśli dłużnik nie przyjmuje rozwiązania kiedy gmina wykonuje egzekucję do wskazanego lokalu socjalnego?
 • Przeniesienie lokatora przez komornika – co zrobić jeżeli okazuje się, że lokator nie zawarł umowy?
 • Jak liczyć metraż w mieszkaniu komunalnym? (np. matka z szóstką dzieci)
 • Umowy na czas oznaczony.
 • Co zrobić jeżeli dochody lokatorów wzrosły – przedłużać? Nie przedłużać? (płacą terminowo, na jaki okres powinna być zawarta umowa?)
 • Jak często weryfikować listę oczekujących?
 • Na czym bazować ustalając nowe opłaty czynszowe? Czy powołujemy jedną komisję mieszkaniową? Czy miejsce w noclegowni może być pomieszczeniem tymczasowym?

Kwestie formalne i prawne

 • Jakie warunki oraz standardy należy zapewnić w lokalu socjalnym?
 • Utrzymanie lokali socjalnych zgodnie z ustawą – na co zwrócić szczególną uwagę?
 •    Jak ma się odbywać przydział lokali socjalnych?
 • Czy metraż, który ma być na lokatora jest odpowiedni?
 • Komisja. Wydawanie decyzji przydziału nowych lokali, przykładowe skierowanie.
 • Co zrobić po zakończeniu umowy najmu na czas oznaczony?
 • Jakie należy przyjąć kryteria przyznawania lokali socjalnych w uchwałach?
 • Jakie funkcje musi spełnić pomieszczenie tymczasowe?
 • Przeniesienie prawa własności. Osoby sprzedają mieszkania i starają się o komunalne – jak tego uniknąć?

Współpraca z lokatorami, dewastacje, eksmisje

 • Dewastacja mieszkań. Jak poradzić sobie z problemem nieszanowania lokali przez mieszkańców, niszczeniem drzwi, klatek schodowych?
 • Co zrobić kiedy administrator próbuje nakładać kary, lecz nie posiada dowodów? Jak ustalić winowajcę, jak sprawdzić kto jest sprawcą?
 • Jak rozwiązywać konflikty, jeśli ktoś nie chce mieszkać ze sobą?
 • Jak postępować z lokatorami, którzy mają długi oraz sprawiają problemy?

Ustawa o ochronie praw lokatorów - jak interpretować przepisy, usystematyzowanie wiedzy.

 • Niewywiązywanie się z płacenia czynszu, cała procedura po tym jest skomplikowana, co zrobić w sytuacji kiedy rodzinie kończy się umowa i nie chce się wyprowadzić?
 • Koncepcja rozwiązania braku lokali.
 • Budowa nowych lokali socjalnych – na co zwracać uwagę, jak to wykonać? Wskazówki.
 • Jak poradzić sobie z problemem braku lokali i pomieszczeń tymczasowych?
 • Czy gmina ma obowiązek posiadać pomieszczenia tymczasowe?
 • Przeniesienie osoby w przypadku kiedy posiada wyrok. Co w takiej sytuacji?
 • Pomieszczenia tymczasowe – jakie trzeba zachować termin? Czy 6 miesięczny?

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl