Nowy plik JPK_VAT – likwidacja deklaracji podatkowych. – nowe wymogi identyfikacji transakcji oraz pozostałe zmiany w podatku VAT w 2020 r. (4 h wykład, cena promocyjna)

Termin: 20.11.2020r./ Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie nowego pliku JPK_VAT. W takcie szkolenie szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia jak: elementy SLIM VAT, Zmiany w zakresie od-powiedzialności solidarnej, „Biała lista podatników VAT” – praktyczne problemy oraz analiza objaśnień wydanych w sprawie etc. 
Nowe struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) zostały udostępnione roboczo, w celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 01.10.2020r. 

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo-księgowych, pracowników działów podatkowych, biur rachunkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych nowym plikiem JPK_VAT.

PROGRAM

I. Nowy JPK_VAT likwidacja deklaracji podatkowych – nowe wymogi identyfikacji transakcji
   1. Struktura JPK_V7M(K)
     a) Kto i od kiedy będzie stosował nową strukturę JPK ?
     b) Nowa struktura logiczna pliku JPK
     c) Analiza poszczególnych pozycji nowej struktury JPK (część ewidencyjna i deklaracyjna)
     d) Zmiany w oznaczaniu oraz symbolice dokumentów
        - informacja o kontrahencie
        - grupy towarów
        - grupy usług
        - sprzedaż fiskalizowana
        - dokumenty wewnętrzne
        - transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności
        - szczególne dokumenty zakupu
        - pozostałe zmiany
  2. Nowe zasady wykazywania w JPK_V7M(K) paragonów
  3. Nowe zasady korygowania plików JPK_V7M(K)
        - terminy składania korekt plików JPK
        - korekta w przypadku błędów
        - korekta w przypadku zmiany danych
        - korekta na wezwanie organów podatkowych
        - jakie błędy w JPK są zagrożone sankcja 500 zł?
        - jak uniknąć kary za błędy w plikach JPK ?
        - procedura odwoławcza
  4. Plik JPK FA po zmianach
     a) Dostarczanie JPK FA na wezwanie
     b) Nowe pozycje w strukturze pliku JPK FA – analiza zmian
     c) Faktura w obcej walucie w pliku JPK FA
     d) Faktury zaliczkowe po zmianach w pliku JPK FA
     e) Faktury rozliczające po zmianach w pliku JPK FA
     f) Faktury RR
     g) Stanowisko Ministra Finansów (wyjaśnienia)
  5. Struktury logiczne przesyłane na wezwanie
     a) JPK KR
     b) JPK FA
     c) JPK WB
     d) JPK Mag
     e) JPK PKPiR
  6. Zmiany w ewidencji podatku VAT oraz ich dostosowanie do nowych plików JPK
  7. Najczęściej zadawane pytania dotyczące plików JPK – analiza stanowiska MF
 
II. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności
  1. Założenia oraz zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
  2. Objaśnienia w sprawie obligatoryjnego stosowanie MPP – analiza
  3. Likwidacja odwrotnego obciążenia.
  4. Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP?
  5. Zakres oraz przypadki stosowania obligatoryjnego MPP.
  6. Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej.
  7. Zakres przedmiotowy stosowana MPP  – załącznik nr 15 do ustawy VAT.
  8. Zasady określania progu 15.000 zł (kwota ogółem na fakturze, płatności dzielone, transakcje złożone, umowy ramowe itd.).
  9. Płatności realizowane w formie zaliczki – stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej.
 10. Płatności zbiorcze – praktyczne wykorzystanie nowych regulacji.
 11. Jak identyfikować zapłacone faktury ?
 12. Dodatkowe dane na fakturze.
 13. Sankcja dla sprzedawcy w przypadku błędnego wystawienia faktury.
 14. Sankcja dla kupującego w przypadku nie zastosowania obowiązkowego MPP.
 15. Faktury pro-forma a obowiązkowy MPP.
 16. Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP.
 17. Zwolnienie kaucji a płatność w MPP.
 18. Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i   PIT.
 19. Szerszy katalog możliwości wykorzystania rachunku VAT (możliwość dokonywania płatności na inne cele niż podatek VAT).
 20. Warunki stosowania mechanizmu MPP.
 21. Ustawowe zachęty do stosowania MPP
 
III. Pozostałe zmiany w podatku VAT w  2020
  1. Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej.
  2. Matryca stawek VAT oraz jej praktyczne znaczenie.
  3. Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystanie.
  4. „Biała lista podatników VAT” – praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.
  5. Analiza objaśnień wydanych w sprawie „Białej listy podatników VAT”.
  6. Elementy SLIM VAT
     a) uproszczenia przy korektach faktur
        - korekty in minus – brak potwierdzeń
        - zmiany w korektach in plus
        - ułatwienia dla eksporterów
        - spójne kursy walut
        - korzyści przy odliczeniu VAT
        - odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
        - wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych
        - prezenty małej wartości – urealnienie kwoty

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja on-line

każdej osoby 390zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.