Obowiązki bieżące i okresowe emitentów w nowym reżimie prawnym

- regulacje prawne i nadzór
- zmiany: nowy katalog zdarzeń bieżących, WZA i dywidenda, subskrypcje oraz decyzje KDPW i GPW, nowe   terminy i nowy zakres ujawnień etc.
- informacje poufne
- zasady notyfikacji  transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze

Termin: 25.04.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian prawnych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych spółek publicznych wynikających z nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), które weszło w życie od 30.04.2018r. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: zmiany w bieżących i okresowych obowiązkach oraz polityce nadzorczej KNF i sankcje, obowiązki osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko związanych oraz emitenta.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, dyrektorów relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej, dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek publicznych i NC, operatorów ESPI, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych jak też do osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w spółkach publicznych i NC oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, rzeczników prasowych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM

I. REGULACJE PRAWNE I NADZÓR
 1. Całokształt nowego porządku prawnego w obszarze obowiązków informacyjnych
 2. Przebieg i zakres zmian regulacji na przestrzeni ostatnich lat
 3. Sankcje za naruszenia nowych przepisów prawnych
 4. Nowa polityka nadzorcza KNF
 5. Przykłady nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych
II. INFORMACJE BIEŻĄCE I OKRESOWE
 1. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) – zakres zmian
 2. Nowy katalog zdarzeń bieżących podlegających raportowaniu vs katalog dotychczasowy – szczegółowa analiza
 3. Nowe zasady raportowania walnych zgromadzeń i dywidendy
 4. Zmiany w zakresie raportowania podsumowania subskrypcji oraz decyzji KDPW i GPW
 5. Nowe terminy raportowania bieżącego
 6. Nowe informacje bieżące w praktyce rynkowej
 7. Zakres zmian w raportowaniu okresowym
 8. Nowe elementy raportów okresowych i nowy zakres ujawnień - szczegółowa analiza
 9. Raportowanie okresowe a nowa ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach (...) – Komitet Audytu w raporcie rocznym
III. INFORMACJE POUFNE
 1. Definicja informacji poufnej i jej interpretacje
 2. Informacja poufna – rozumienie nadzorcy
 3. Informacja poufna – rozwój w czasie (etapy procesu)
 4. Informacja poufna – przykłady praktyki rynkowej
 5. Prognozy, szacunki, zdarzenia jednorazowe
 6. Zasady obiegu i ochrony informacji poufnych w grupie kapitałowej
 7. Listy osób mających dostęp do informacji poufnych
 8. Opóźnianie publikacji informacji poufnej - z codziennej praktyki
 9. Zakazy i sankcje związane z posiadaniem informacji poufnej
IV. ZASADY NOTYFIKACJI TRANSAKCJI OSÓB PEŁNIĄCYCH OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE I OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH
 1. Obowiązki osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko związanych
 2. Obowiązki emitenta

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• 1 osoby - 890 zł netto + 23 % VAT

• 2 osób z jednej firmy - 790 zł/os netto + 23 %VAT

• dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 750 zł netto + 23 % VAT,

Uwaga! Cena promocyjna 750 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.