Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

w aspekcie:

–  USTAWY Z DN. 16 GRUDNIA  2016 R. (NOWELIZACJA Z DN. 1 MARCA 2018 R. ) O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM  
–  USTAWY O KOMERCJALIZACJI
–  KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Termin: 19.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  omówienie problemów związanych z odpowiedzialnością członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa w aspekcie  Ustawy z dn. 16 grudnia  2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Ustawy o komercjalizacji oraz  Kodeksu Spółek Handlowych. 

6 pkt szkoleniowych dla radców prawnych!

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do  członków zarządów, członków rad nadzorczych, członków komitetów audytu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prokurentów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie przez ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (zwanej dalej „ustawą”) kilku kategorii podmiotowych, pomiędzy którymi to kategoriami należy określić wzajemne relacje oraz wynikające z tego skutki prawne tj.
a) spółki realizującej misję publiczną (art. 2 pkt 8 ustawy),
b) spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (art. 31 ust. 1 ustawy),
c) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (art. 11 ust. 1 ustawy),
d) państwowej osoby prawnej (art. 3 ustawy).
Konieczne jest też ustalenie relacji do występujących już kategorii prawnych ważnych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa (bezpośrednim lub pośrednim) tj. 
a) podmiotu podlegającego ochronie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 31.08.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji,
b) spółek podpadających pod zakres ustawy z 18.03.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywania w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych pro-wadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej, oraz paliw gazowych,
c) spółek powstałych z komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w świetle ustawy z 30.08.1996 r. o ko-mercjalizacji i prywatyzacji posiadającej od dnia 1 stycznia 2017 r. nazwę „ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”.
 
2. Wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa bezpośrednio bądź pośrednio (akcji należących do państwowej osoby prawnej), co obejmuje takie zagadnienia jak:
a) przepisy kompetencyjne ustawy: Prezes Rady Ministrów, inny członek Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna (art. 7 – 8 ustawy),
b) rodzaj wykonywanych praw z akcji (powołanie, odwołanie członka zarządu, utworzenie spółki, przystąpienie do spółki, objęcie akcji, żądanie zwołania walnego zgromadzenia) – wątpliwości prawne na tym tle.
c) zakaz zbycia akcji Skarbu Państwa w 24 spółkach wymienionych w art. 13 ustawy, 
d) wymóg zgody Rady Ministrów na zbycie innych akcji Skarbu Państwa (art. 11 ust. 2 ustawy oraz akcji pań-stwowej osoby prawnej (art. 15 ustawy),
e) wyłączenia obowiązku uzyskania zgody Rady Ministrów (art. 11 ust. 3 ustawy) i związane z tym wątpliwości interpretacyjne,
f) wątpliwości prawne wokół sankcji za zbycie wspomnianych akcji bez zgody Rady Ministrów (art. 16 ust. 2 ustawy) tj nieważność ex lege, czy konieczność stwierdzenia nieważności prawomocnym wyrokiem przez sąd.
g) wymóg zgody walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej na tzw. istotne transakcje spółki (art. 17 ustawy) oraz charakter prawny tej zgody tj. ex contractu a nie zaś ex lege,
h) wątpliwości systemowe wobec wprowadzenia wymogu zgody walnego zgromadzenia czy rady nadzorczej w trybie zwykłej uchwały walnego zgromadzenia spółki a nie zmiany statutu. Ryzyko niedozwolonej ingerencji w kompetencje zarządu (art. 368 KSH) oraz naruszenia art. 375(1) KSH.
 
3. Dodatkowe wymogi dla członków rad nadzorczych oraz zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa (bezpo-średnim bądź pośrednim)
a) wymogi pozytywne i negatywne dla członka rady nadzorczej (art. 19 ustawy) oraz dla członka zarządu (art. 22 ustawy),
b) obowiązywanie tych wymogów ex contractu (art. 2i i 23 ustawy),
c) wymóg opiniowania kandydatów na członków rady nadzorczej albo zarządu wskazywanych przez Skarb Pań-stwa albo państwową osobę prawna przez „Radę do spraw spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych” (art. 18 ustawy), charakter prawny tego wymogu i skutek jego naruszenia, 
d) stosunek powyższego wymogu do postępowania kwalifikacyjnego dla członka zarządu spółki, w której połowa akcji należy do Skarbu Państwa - z mocy art. 19 a ustawy o komercjalizacji, który to przepis – mimo uchylenia w dniu 16 grudnia 2016 r. - nie będzie obowiązywał dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r.  To samo dotyczy rozszerzenia dyspozycji powyższego przepisu na inne spółki z mocy art. 69 a ustawy o komercjalizacji.
 
4. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych  dokonana w związku z ustawą o zasadach zarządzeniem mieniem państwowym:
a) stworzenie przepisów instruktażowych dla zmian umowy (statutu) spółki, których dopuszczalność meryto-ryczną można wyprowadzić z zasady wolności umów z art. 353(1) KC w zw. z art. 2 KSH. Chodzi tu o przepisy art. 201 § 5 i art. 368 § 5, art. 201(1) i art. 368(1), art. 228(1) i art. 393(1) KSH,
b) wątpliwości wokół wprowadzenia treści powołanych wyżej przepisów w KSH w trybie zwykłej uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
c) ryzyko zaskarżenia takich uchwał do sądu przez wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych.  

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 690 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 650 zł/os netto +23% VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 590 zł/os netto + 23 % VAT*

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.