Ordynacja podatkowa - a podatki lokalne i inne opłaty

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- ochrona fiskalnego interesu wierzyciela

Termin: 27.04.2021 r./Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Ordynacja podatkowa - ustawa  regulująca polskie prawo podatkowe - materialne i postępowanie podatkowe oraz  której zakres obowiązywania nie zawęża się jedynie do  ustaw podatkowych ale obejmuje również np. ustawę  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  stanowi duże wyzwanie dla pracowników administracji samorządowej, której zadaniem jest stosowanie i stanowienie prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:
 • orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące m. in.  trybu zwrotu i oprocentowania nadpłaty podatku, zasad zaliczania nadpłat na poczet zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę
 • jak skutecznie  stosować przepisy Ordynacji podatkowej do ochrony fiskalnego interesu wierzyciela podatkowego? 
 • ordynacja podatkowa a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wpływ ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terminy przewidziane w Ordynacji podatkowej
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych i samodzielnych księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku i opłat lokalnych.

PROGRAM SZKOLENIA
1.Pojęcie zobowiązania  podatkowego  - powstanie zobowiązania podatkowego.
 
2.Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta:
 • zakres odpowiedzialności podatnika,
 • odpowiedzialność za podatki współmałżonka,
 • odpowiedzialność za podatki osób prawnych. 
3.Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych:
 • decyzja o zabezpieczeniu, 
 • wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu, 
 • odsetki za zwłokę - zabezpieczenie, 
 • wykonanie decyzji o zabezpieczeniu, zastaw skarbowy.
4.Zaległość podatkowa i zwrot nadpłaty.
 
5.Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna:
 • naliczanie odsetek, 
 • określenie wysokości odsetek za zwłokę,
 • zwolnienie z odsetek,
 • wysokość odsetek i wpłacanie odsetek.
6.Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego:
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego, w tym  przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe,
 • przerwanie oraz zawieszenie biegu terminu  przedawnienia zobowiązania podatkowego.
7.Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
 
8.Nadpłata: 
 • pojęcie nadpłaty, 
 • powstanie nadpłaty,
 • termin powstania nadpłaty,
 • termin zwrotu nadpłaty,
 • pojęcie zwrotu nadpłaty,
 • oprocentowanie nadpłaty.
9.Podpisywanie oraz korekta deklaracji.
 
10.Odpowiedzialność   za  zobowiązania podatkowe, w tym zagadnienie odpowiedzialności: 
 • spadkobiercy,
 • odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka,
 • odpowiedzialność rodziny,
 • odpowiedzialność dzierżawcy, właścicieli rzeczy,
 • odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej.
11.Dyskusja uczestników  - pytania i odpowiedzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl