Oświadczenie na temat danych niefinansowych i/lub raport ESG - przedstawienie działań proklimatycznych realizowanych przez przedsiębiorstwo

Termin: 2.03.2021r./ Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie przygotowania oświadczenia na temat danych niefinansowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedstawienie działań proklimatycznych realizowanych przez przedsiębiorstwo. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie konstrukcja raportu ESG oraz metodyka i dobre praktyki raportowania danych niefinansowych w kwestii działań na rzecz ochrony klimatu w kontekście założeń, zasadach neutralności klimatycznej wynikających z Komunikatu KE 2019/C 209/01 oraz The European Green Deal (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/2088 + Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/852).

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR, wszystkich emitentów papierów wartościowych oraz pozostałych przedsiębiorstw jak również, banków inwestycyjnych, TFI, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych i instytucji rynku kapitałowego.

PROGRAM

 

1. Jeszcze raz krótko o założeniach, zasadach i konstrukcji raportu ESG.
2. Jeszcze raz krótko o założeniach, zasadach neutralności klimatycznej wynikających z Komunikatu KE 2019/C 209/01 oraz The European Green Deal (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/2088 + Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/852) .
3. Sposoby przedstawiania działań proklimatycznych (w tym metodyka i dobre praktyki) w części:

    a) o sprawozdaniu i metodyka sprawozdawcza - ze szczególnym uwzględnieniem wskazania na ramy i standardy sprawozdawczości związanej z klimatem,
    b) model biznesowy i strategia - ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do pokazania mechanizmu określenia istotności społeczno-środowiskowej oraz finansowej związanej z klimatem, a także rodzajów ryzyk klimatycznych i ich ujęcia w modelu biznesowym i strategii,
    c) polityka i procesy należytej staranności – ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatycznej oraz jej celów w ujęciu krótko, średnio i długoterminowym,
    d) wyniki – ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych Scope 1, Scope 2 i Scope 3,
    e) główne rodzaje ryzyka i zarządzania nimi – ze szczególnym uwzględnieniem systematyzacji ryzyk klimatycznych w gronie ryzyk i systemie zarządzania nimi w przedsiębiorstwie,
    f) kluczowe wskaźniki wyników – ze szczególnym uwzględnieniem pięciu grup wskaźników 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 790zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.