PIT – Zmiany w Polskim Ładzie (Polski Ład 2.0)

Termin:  22.08.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie ostatnich  zmian w podatku PIT w kontekście Polskiego Ładu. „Polski Ład” wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że jest niewystarczające  i potrzebna jest gruntowana zmiana, która wprowadza zupełnie inne zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT ale również o składki do ZUS. 
Proponujemy Państwu szkolenie w którym szczegółowo omówimy nowe regulacje oraz wskażemy jak je połączyć z obecnie obowiązującymi przepisami. Omówimy również zasady rozliczania pracowników i zleceniobiorców, które zostały wprowadzone Polskim Ładem i które nadal nas obowiązują. 

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM
1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%
2. Uchylenie obowiązku „podwójnego” wyliczania zaliczek za 2022 r (mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.)
3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
4. Możliwość limitowanego pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne przez przedsiębiorców.
5. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek.
6. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika.
7. Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców oraz rozszerzenie zakresu stosowania kwoty wolnej m.in. na umowy zlecenia.
8. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku.
9. Modyfikacja ulgi na zabytki
10. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców (podwyższenie kwoty wolnej do podatku).
11. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka.
12. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka.
13. Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.
14. Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników. Jednolity wzór PIT 2.
15. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczania podatki PIT (zeznania podatkowe).
16. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci
17. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych
     - Zasiłki macierzyńskie
     - Ulga dla młodych
     - Ulga na powrót
     - Ulga dla rodzin 4 +
     - Ulga dla pracujących seniorów
18. Zmiana zasad przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
19. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatku
20. Doprecyzowanie regulacji w związku ze zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej
21. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
22. Brak składki zdrowotnej od powołań do obowiązków społecznych i obywatelskich (6.000 zł)
23. Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych:
    - Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta
    - Zmiany w zakresie terminu składania korekt
    - Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
24. Objęcie składką zdrowotną wspólników spółek komandytowo-akcyjnych
25. Zmiany w ustawie „Polski Ład”
    - Wydłużenie terminów na przekazanie JPK_PIT i CIT do 2025 r.
    - Abolicja podatkowa
26. Pozostałe zmiany


  
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z anulacją zgłoszenia. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.