Akcyza od wyrobów energetycznych i paliw w 2024 r.– zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi

Termin: 20.11.2024 r. / Miejsce: MS Teams 
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi zasadami rozliczania podatku akcyzowego. Zaprezentowane zostaną reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w branży paliwowej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku, a także zmiany wprowadzane w 2023 r. oraz planowane na 2024 r. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami stosowania systemu EMCS PL 2 dla transakcji objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Przedstawione zostaną formalności niezbędne do założenia i prowadzenia składu podatkowego. Dogłębnie omówione zostaną reguły rejestracji jako uprawniony odbiorca i uprawniony wysyłający, a także obowiązujące od 13 lutego 2023 r. wymogi związane ze stosowaniem dokumentów e-SAD i sporządzaniem raportów odbioru w obrocie wewnątrzwspólnotowym wyrobami akcyzowymi realizowanym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Przedstawione zostaną również konsekwencje wprowadzenia w życie projektu nowelizacji tworzącego Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych (CEWA).

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku akcyzowego, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie dedykowane jest zarówno pośrednikom w sprzedaży wyrobów objętych nowelizacją jak i podmiotom zużywającym je w ramach prowadzonej działalności, reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 

PROGRAM
1. Podstawowe informacje o podatku akcyzowym:
     a) źródła prawa (dyrektywy, ustawa, rozporządzenia),
     b) najważniejsze pojęcia i definicje.
2. Kluczowe zmiany akcyzowe:
     a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2023 r. – przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej do końca stycznia 2024 r.,
     b) nowe deklaracje podatkowe,
     c) nowe stawki akcyzy, postępowanie w okresie przejściowym,
     d) elektronizacja ewidencji akcyzowych – od kiedy wejdzie CEWA?
3. Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy – nowe regulacje obowiązujące od 13 lutego 2023 r.:
     a) zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
     b) nowe wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
     c) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,
     e) nowe zasady składania zabezpieczenia akcyzowego,
     f) rejestracja jako uprawniony odbiorca – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
     g) rejestracja jako uprawniony wysyłający – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
     h) dokument e – SAD – szczegółowe zasady sporządzania,
     i) raport odbioru – szczegółowe reguły sporządzania,
     j) przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru,
     k) nowe wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
     l) nowe warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych,
     m) praktyczne reguły sporządzania e- SAD dla dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych.
4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA):
     a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
     b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
     c) termin na dokonanie rejestracji.
5. Zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych:
     a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
     b) zasady realizacji obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
     c) wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
     d) zmiany w zakresie deklaracji akcyzowych w 2023 r.
6. Konsekwencje wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – scentralizowana ewidencja akcyzowa (tak zwany JPK akcyzowy):
     a) planowany termin wejścia w życia CEWA,
     b) znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
     c) omówienie praktycznych wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA.
7. Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów energetycznych:
     a) transakcje w obrocie krajowym,
     b) dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
     c) import i eksport,
     d) wprowadzenie nowej możliwości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla importu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego. 
8. Sposób prowadzenia składu podatkowego:
     a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego,
     b) ewidencja składu podatkowego,
     c) reguły sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
9. Zezwolenie wyprowadzenia:
     a) kto powinien ubiegać się o zezwolenie wyprowadzenia?
     b) zasady uzyskiwania zezwolenia wyprowadzenia.
10. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
     a) dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
     b) krajowy system teleinformatyczny,
     c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
     d) definicja podmiotu odbierającego,
     e) dokument elektroniczny e -AD,
     f) dokument zastępujący e - AD,
     g) raport odbioru i raport wywozu.
11. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
     a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
     b) zmiana stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz oleju opałowego lekkiego,
     c) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
     d) stawki akcyzy dla biopaliw,
     e) nowa stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
     f) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
     g) stawki akcyzy w okresie przejściowym, zasady ustalania właściwych stawek.
12. Opodatkowanie akcyzą wyrobów o kodzie CN 3403:
     a) moment i skutki wejścia w życie nowych regulacji,
     b) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403,
     c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.
13. Reguły sprzedaży oleju opałowego (paliwo opałowe) objętego obniżoną stawką akcyzy:
     a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego, 
     b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).
14. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
     a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
     b) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji w CRPA,
     c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
     d) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).
15. Zabezpieczenie akcyzowe w praktyce:
     a) dopuszczalne formy zabezpieczenia akcyzowego,
     b) zasady rozliczania zabezpieczenia akcyzowego,
     c) zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego po zmianach,
     d) nowy sposób liczenia zabezpieczenia akcyzowego,
     e) brak obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego dla wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy,
     f) formy zabezpieczenia akcyzowego.
16. Ubytki i zniszczenie wyrobów akcyzowych:
     a) nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych,
     b) czy straty olejów smarowych są ubytkiem na gruncie akcyzy?
     c) ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
     d) sposób rozliczania ubytków oraz norm zużycia z uwzględnieniem ostatnich zmian,
     e) zwolnienie od akcyzy dla strat powstałych na skutek zdarzenia losowego lub działania siły wyższej,
     f) zniszczenie wyrobów akcyzowych,
     g) stosowanie e-SAD a ubytki wyrobów akcyzowych,
     h) przegląd najnowszego orzecznictwa.
17. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
     a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – warunki i zasady korzystania,
     b) zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych z uwzględnieniem ostatnich zmian,
     c) ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie na nowych zasadach,
     d) zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego.
18. Zmiany w zakresie stosowania zwolnień od akcyzy i stawki „zero”:
     a) zasady objęcia przemieszczeń wyrobów zwolnionych i przemieszczeń części wyrobów akcyzowych objętych stawką „zero” Systemem (EMCS PL2),
     b) zasady sporządzania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) oraz raportu odbioru,
     c) terminy na dokonanie poszczególnych czynności,
     d) zmiany zasad stosowania e-DD wprowadzane w 2023 r.
19. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa istotnego dla sektora energetyczno-paliwowego.
20. Szczegółowe omówienie zmian wynikających z wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego z uwzględnieniem ostatnich zmian:

     a) zakres wyrobów objętych tzw. nowym pakietem paliwowym,
     b) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
     c) ograniczenie możliwości nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów,
     d) płatnik i podatnik podatku VAT w przypadku WNT paliw – rozliczenia wzajemne i obowiązki wobec organów podatkowych,
     e) deklaracje podatkowe i zgłoszenia informacyjne w przypadku WNT paliw,
     f) przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.
21. Ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej:
     a) konsekwencje elektronizacji ewidencji akcyzowych,
     b) jakie wymogi powinien spełniać program niezbędny do prowadzenia ewidencji akcyzowej,
     c) omówienie praktycznych aspektów prowadzenia elektronicznej ewidencji.
22. Nowy system kar pieniężnych za naruszenie przepisów akcyzowych:
     a) kto i w jakim przypadku może zostać obciążony karą 5000 zł?
     b) terminy przedawnienia oraz przypadki, w których naczelnik urzędu skarbowego winien odstąpić od nałożenia kary pieniężnej.
23. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Termin:
Zajęcia odbywać się będą online (aplikacja MS Teams) w godzinach: 9.00 – 14.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia.