Podatek dochodowy odroczony – w regulacjach międzynarodowych (MSR 12)

- istota podatku dochodowego odroczonego
- metodologia ustalania różnic przejściowych i podatku dochodowego odroczonego
- podstawowe błędy przy identyfikacji różnic przejściowych i ustalaniu podatku odroczonego

Termin: 26.02.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat podatku dochodowego odroczonego w odniesieniu do MSR 12 a także polskich uregulowań prawnych wynikających z UoR oraz KSR 12. W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: wartość podatkowa aktywów i zobowiązań, zasady ustalania aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy, różnice przejściowe, etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych a także innych przedstawicieli komórek finansowo-księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli firm audytorskich i biur rachunkowych jak również innych osób zainteresowanych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
1.Obowiązujące trzy regulacje prawne dotyczące podatku dochodowego odroczonego w polskiej rachunkowości – jak je stosować?
  a) Ustawa o Rachunkowości,
  b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 2,
  c) Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12.
2.Istota podatku dochodowego odroczonego
  a) wartość podatkowa aktywów i zobowiązań,
  b) podatek dochodowy odroczony – ujęcie wynikowe i kapitałowe,
  c) zasady ustalania aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy
    • aktywa na odroczony podatek dochodowy – ograniczenia możliwości ich two-rzenia
  d) typowe obszary różnic przejściowych w przekroju pozycji bilansowych
    • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
      (w tym samochód osobowy, skutki w podatku odroczonym przekwalifikowania aktywów do środków trwałych z innych grup majątkowych)
    • podatek dochodowy odroczony a umowy leasingowe,
    • inwestycje rzeczowe i finansowe,
    • należności i zobowiązania,
    • rezerwy i rozliczenia międzyokresowe,
    • zapasy.
  e) szczególne przyczyny powstawania różnic przejściowych
    • różnice przejściowe wynikające z odmiennych zasad pomiaru stopnia zaawan-sowania prac dla celów księgowych i podatkowych,
    • podatek dochodowy odroczony a wartość firmy,
    • podatek dochodowy odroczony od straty podatkowej,
3. Metodologia ustalania różnic przejściowych i podatku dochodowego odroczonego. (wska-zanie  typowych tytułów z podatku odroczone go i  praktyczne ustalenie podstaw do wyliczenia podatku odroczonego)  
4. Podstawowe błędy przy identyfikacji różnic przejściowych i ustalaniu podatku odroczonego.
5. Praktyczny przykład ustalania różnic przejściowych i podatku dochodowego odroczonego.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed zgłoszeniem obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.