Podatek od nieruchomości 2023

Termin: 27.09.2023 r. 

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem oraz optymalizacją podatku od nieruchomości w latach 2022-2023. Szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia jak: główne problemy związane z pojęciem budowli, zmiana podstawy opodatkowania budowli, postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości, optymalizacja w podatku od nieruchomości, regulacje tarczy antykryzysowej. 

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatek od nieruchomości, w tym szczególnie przedstawicieli spółek branży paliwowo-energetycznej, gazowniczej, wydobywczej, infrastrukturalnej (wodociągi i kanalizacje, koleje etc.), skarbników, pracowników komórek podatków lokalnych jednostek samorządowych pobierających podatek od nieruchomości oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatku od nieruchomości.

PROGRAM
1. Podatnik podatku od nieruchomości
    • Właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości
    • Posiadacz samoistny a posiadacz zależny
    • Użytkownik wieczysty
    • Posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu  terytorialnego (gmin)
    • Spółki osobowe
    • Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe
    • Prowadzenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości 
    • Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie związku z działalnością gospodarczą oraz  znaczenie orzecznictwa NSA w tym zakresie na zakres opodatkowania
2. Podstawa opodatkowania
    • Sposób pomiaru powierzchni gruntów
    • Zasady określania powierzchni użytkowej budynku – znaczenie wyroku NSA sygn. akt III FSK 590/21, a możliwość ubiegania się o nadpłatę.
    • Definicja klatki schodowej dla celów określenia podstawy opodatkowania
    • Sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania
    • Wartość historyczna jako podstawa opodatkowania budowli
    • Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli – zmiana orzecznictwa
    • Zmiana wartości środka trwałego w roku a podstawa opodatkowania
    • Podstawa opodatkowania budowli nie podlegających amortyzacji
    • Analiza najnowszego orzecznictwa 
3. Przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy
    • Budynki
       - Definicja budynku 
       - Budowla spełniająca definicję budynku – zasady opodatkowania na podstawie najnowszego orzecznictwa
       - Pojęcie „trwałego związku z gruntem”  - zmiana orzecznictwa NSA 
       - Sposoby opodatkowania wielkich hal produkcyjnych i magazynowych z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa NSA
       - Czy można opodatkować namioty przemysłowe, kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane ? 
       - Pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
       - Budynek w złym stanie technicznym – znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
       - Niezgodny ze stanem faktycznym wpis w ewidencji gruntów i budynków
       - Ewidencja gruntów i budynków – jak wykorzystać rozbieżne orzecznictwo NSA?
       - Księgi wieczyste i ich wpływ na zakres opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości 
       - Opodatkowanie mieszkań zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
       - Opodatkowania budynku związanego z działalnością gospodarczą, zajętego na cele mieszkaniowe 
       - Opodatkowanie części budynku
       - Data powstania obowiązku podatkowego
       - „Wakacje podatkowe” dla nowych budynków
       - Sztuczne przesuwanie daty powstania obowiązku podatkowego
       - Czy podlegają opodatkowaniu budowle w budynkach?
       - Czy można opodatkować urządzenie w budynku ?
       - Zasady opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budynkom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej 
       - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
    • Grunty
       - Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 roku dla opodatkowania gruntów
       - Niezgodne z prawem opodatkowanie podatkiem rolnym gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
       - Grunty zajęte na działalność gospodarczą a grunty związane z działalnością gospodarczą 
       - Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi
       - Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów leśnych 
       - Opodatkowanie dewelopera budującego budynki mieszkalne na gruncie rolnym
       - Służebność przesyłu a służebność gruntowa w podatku od nieruchomości oraz czy można uznać za służebność przesyłu umowę najmu lub dzierżawy?
       - Zasady opodatkowania gruntów na których ustanowiono służebność przesyłu
       - Przejście obowiązku podatkowego na podatnika w przypadku gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
       - Opodatkowanie gruntu rolnego, leśnego oraz pozostałych pod budynkiem związanym z działalnością gospodarczą
       - Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu
       - Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli kolejowych – analiza dotychczasowej praktyki stosowania przepisów
       - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
     • Budowle 
       - Definicja budowli oraz kontrowersje związane z definicją budowli
       - Katalog przykładowy budowli i jego znaczenie dla zakresu opodatkowania
       - Definicja budynku a definicja budowli
       - Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku dla identyfikacji budowli  podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
       - Urządzenie budowlane jako przedmiot opodatkowania
       - Tymczasowy obiekt budowlany
       - Analiza zasad opodatkowania na przykładach różnych budowli 
       - Co to jest budowla sieciowa?
       - Urządzenia budowlane w budowlach sieciowych
       - Czy po zmianie definicji obiektu budowlanego, związek techniczno-użytkowy ma znaczenie  w zakresie opodatkowania budowli sieciowych?
       - Kiedy opodatkowaniu podlegają urządzenia techniczne związane z budowlą sieciową?
       - Zasady opodatkowania kontenerów sieciowych 
       - Opodatkowanie szaf technicznych
       - Stosunek własności oraz współwłasności i jego znaczenie dla opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości 
       -  Zasady opodatkowania pozostałych budowli
       - Opodatkowanie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej
       - Opodatkowania fundamentów oraz placów
       - Opodatkowanie urządzeń i maszyn posadowionych na fundamentach
       - Drogi wewnętrzne oraz drogi leśne – zasady opodatkowania
       - Opodatkowanie wiat oraz rozstrzygnięcie problemu opodatkowania zbiorników
       - Opodatkowanie obiektów wolnostojących
       - Zasady opodatkowania budowli umieszczonych na gruncie objętych służebnością przesyłu
       - Pozostałe zagadnienia
       - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
    • Budowla a środek trwały – znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości
       - Definicja środka trwałego a definicja budowli
       - Kiedy środek trwały jest budowlą?
       - Zasady ustalania podstawy opodatkowania dla budowli składających się z więcej niż  jednego środka trwałego
       - Podstawa opodatkowania budowli, której wartość jest niższa od wartości środka trwałego
       - Zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz ich wpływ na opodatkowanie budowli
       - Zasady przeprowadzania oględzin ewidencji środków trwałych
       - Analiza środków trwałych pod kątem zupełności zapisów
       - Opinia biegłego jako podstawa ustalania wartości historycznej budowli
       - Pozostałe metody ustalania podstawy opodatkowania budowli
       - Likwidacje częściowe w trakcie roku podatkowego a prawo do korekt
4. Postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości
   • Kontrola podatkowa 
   • Postępowanie podatkowe
   • Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego
   • Najczęściej popełniane błędy przez organy podatkowe – analiza
   • Jak doprowadzić do przedawnienia zobowiązania podatkowego
   • Postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji –zasady składania skutecznych  zażaleń.
   • Metody doprowadzenia przez organy podatkowe do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz sposoby przeciwdziałania.
5. Optymalizacja w podatku od nieruchomości
   • Związek z działalnością gospodarczą jako metoda optymalizacji podatkowej
   • Definicja budynku a możliwości optymalizacji
   • Zmiana wartości budowli
   • Definicja budowli – możliwe wyłączenia z opodatkowania
   • Pozostałe metody optymalizacji
   • Znaczenie klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego w optymalizacji podatku od nieruchomości
   • Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
6. Zwolnienia w podatku od nieruchomości
   • Zwolnienie przedmiotowe
   • Zwolnienia podmiotowe
7. Zmiany w podatku od nieruchomości od roku 2023
8. Stawki podatku na roku 2023
9. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa oraz materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF)

Termin:
Zajęcia odbywać się będą online (MS Teams) w godzinach: 9.30 – 14.30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.