Podatek od nieruchomości 2021

-  zmiany w podatku od nieruchomości w roku 2021

- stawki podatku na rok 2021

- regulacje tarczy antykryzysowej (COVID – 19) w zakresie podatku od nieruchomości

– metody jego optymalizacji

 

Termin: 17.11.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem oraz optymalizacją podatku od nieruchomości w latach 2020-2021. Szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia jak: główne problemy związane z pojęciem budowli, zmiana podstawy opodatkowania budowli, postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości, optymalizacja w podatku od nieruchomości, regulacje tarczy antykryzysowej.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatek od nieruchomości, w tym szczególnie przedstawicieli spółek branży paliwowo-energetycznej, gazowniczej, wydobywczej, infrastrukturalnej (wodociągi i kanalizacje, koleje etc.), skarbników, pracowników komórek podatków lokalnych jednostek samorządowych pobierających podatek od nieruchomości oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatku od nieruchomości.

PROGRAM

1. Podatnik podatku od nieruchomości
   • Właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości
   • Posiadacz samoistny a posiadacz zależny
   • Użytkownik wieczysty
   • Posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmin)
   • Spółki osobowe
   • Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe
   • Czy zakład budżetowy może być podatnikiem podatku od nieruchomości od sieci wodnokanalizacyjnej.
   • Identyfikacja podatnika oraz podstawy opodatkowania w przypadku sieci technicznych 

2. Podstawa opodatkowania
   • Sposób pomiaru powierzchni gruntów
   • Zasady określania powierzchni użytkowej budynku
   • Definicja klatki schodowej dla celów określenia podstawy opodatkowania
   • Sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania
   • Wartość historyczna jako podstawa opodatkowania budowli
   • Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli – zmiana orzecznictwa
   • Zmiana wartości środka trwałego w roku a podstawa opodatkowania

3. Przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy
   • Budynki
     - Definicja budynku 
     - Pojęcie „trwałego związku z gruntem”  - zmiana orzecznictwa NSA 
     - Sposoby opodatkowania wielkich hal produkcyjnych i magazynowych z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa NSA
     - Czy można opodatkować namioty przemysłowe, kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane? 
     - Pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
     - Niezgodny ze stanem faktycznym wpis w ewidencji gruntów i budynków
     - Ewidencja gruntów i budynków – jak wykorzystać rozbieżne orzecznictwo NSA?
     - Księgi wieczyste i ich wpływ na zakres opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości 
     - Opodatkowanie mieszkań zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
     - Opodatkowania budynku związanego z działalnością gospodarczą, zajętego na cele mieszkaniowe 
     - Opodatkowanie części budynku
     - Data powstania obowiązku podatkowego
     - „Wakacje podatkowe” dla nowych budynków
     - Sztuczne przesuwanie daty powstania obowiązku podatkowego
     - Czy podlegają opodatkowaniu budowle w budynkach?
     - Czy można opodatkować urządzenie w budynku ?
     - Zasady opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budynkom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej 
     - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

   • Grunty
     - Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 roku dla opodatkowania gruntów
     - Niezgodne z prawem opodatkowanie podatkiem rolnym gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
     - Grunty zajęte na działalność gospodarczą a grunty związane z działalnością gospodarczą 
     - Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi
     - Opodatkowanie gruntu w którym ułożona jest linia telekomunikacyjna
     - Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów leśnych 
     - Opodatkowanie dewelopera budującego budynki mieszkalne na gruncie rolnym
     - Służebność przesyłu a służebność gruntowa w podatku od nieruchomości oraz czy można uznać za służebność przesyłu umowę najmu lub dzierżawy?
     - Zasady opodatkowania gruntów na których ustanowiono służebność przesyłu
     - Przejście obowiązku podatkowego na podatnika w przypadku gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
     - Opodatkowanie gruntu rolnego, leśnego oraz pozostałych pod budynkiem związanym z działalnością gospodarczą
     -Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu
     - Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli kolejowych – analiza dotychczasowej praktyki stosowania przepisów
     - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

   • Budowle 
     - Definicja budowli oraz kontrowersje związane z definicją budowli
     - Katalog przykładowy budowli i jego znaczenie dla zakresu opodatkowania
     - Definicja budynku a definicja budowli
     - Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku dla identyfikacji budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
     - Urządzenie budowlane jako przedmiot opodatkowania
     - Tymczasowy obiekt budowlany
     - Analiza zasad opodatkowania na przykładzie stacji benzynowych 
     - Co to jest budowla sieciowa?
     - Urządzenia budowlane w budowlach sieciowych
     - Czy po zmianie definicji obiektu budowlanego, związek techniczno-użytkowy ma znaczenie     w zakresie opodatkowania budowli sieciowych?
     - Kiedy opodatkowaniu podlegają urządzenia techniczne związane z budowlą sieciową?
     - Zasady opodatkowania kontenerów sieciowych 
     - Opodatkowanie stacji bazowych telefonii komórkowych 
     - Opodatkowanie szaf technicznych
     - Opodatkowanie linii telekomunikacyjnych 
     - Opodatkowanie elektrowni wiatrowych 
     - Stosunek własności oraz współwłasności i jego znaczenie dla opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości 
     -  Zasady opodatkowania pozostałych budowli
     - Zasady opodatkowania transformatorów energetycznych
     - Opodatkowanie pozostałej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej
     - Opodatkowania fundamentów oraz placów
     - Opodatkowanie urządzeń i maszyn posadowionych na fundamentach
     - Drogi wewnętrzne oraz drogi leśne – zasady opodatkowania
     - Opodatkowanie wiat i zbiorników
     - Opodatkowanie obiektów wolnostojących
     - Zasady opodatkowania budowli umieszczonych na gruncie objętych służebnością przesyłu
     - Pozostałe zagadnienia
     - Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

   • Budowla a środek trwały – znaczenie dal opodatkowania podatkiem od nieruchomości
     - Definicja środka trwałego a definicja budowli
     - Kiedy środek trwały jest budowlą?
     - Zasady ustalania podstawy opodatkowania dla budowli składających się z więcej niż  jednego środka trwałego
     - Podstawa opodatkowania budowli, której wartość jest niższa od wartości środka trwałego
     - Zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz ich wpływ na opodatkowanie budowli
     - Zasady przeprowadzania oględzin ewidencji środków trwałych
     - Analiza środków trwałych pod kątem zupełności zapisów
     - Opinia biegłego jako podstawa ustalania wartości historycznej budowli
     - Pozostałe metody ustalania podstawy opodatkowania budowli
     - Likwidacje częściowe w trakcie roku podatkowego a prawo do korekt

4. Postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości
   • Kontrola podatkowa 
   • Postępowanie podatkowe
   • Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego
   • Najczęściej popełniane błędy przez organy podatkowe – analiza
   • Jak nie doprowadzić  do przedawnienia zobowiązania podatkowego
   • Postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji –zasady składania skutecznych  zażaleń.
   • Metody doprowadzenia do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego  oraz sposoby przeciwdziałania.

5. Optymalizacja w podatku od nieruchomości
   • Definicja budynku a możliwości optymalizacji
   • Zmiana wartości budowli
   • Definicja budowli – możliwe wyłączenia z opodatkowania
   • Pozostałe metody optymalizacji
   • Znaczenie klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego w optymalizacji podatku od nieruchomości
   • Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

6. Zwolnienia w podatku od nieruchomości
   • Zwolnienie przedmiotowe
   • Zwolnienia podmiotowe

7. Zmiany w podatku od nieruchomości w roku 2021

8. Stawki podatku na roku 2021

9. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

10. Regulacje tarczy antykryzysowej (COVID – 19) w zakresie podatku od nieruchomości.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa oraz materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF)

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.30 – 14.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.