Podatek od towarów i usług w 2019 roku - nowelizacja przepisów

– split payment 
– raportowanie JPK_VAT
– pojęcie należytej staranności – sankcje
– alerty antykaruzelowe 
– obieg dokumentów w firmie 

Termin: 23.04.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług od 2019 roku. Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie wszystkich najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z podaniem praktycznych aspektów ich zastosowania oraz odniesieniem do stanu prawnego obowiązującego w 2018 roku.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych, specjalizujących się w rozliczeniach podatku VAT, obsłudze split payment i JPK, jak też wszystkich osób zainteresowanych ostatnimi zmianami w ramach zmian w podatku VAT.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług od 2019 roku
1. Uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od umieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy 
2. Modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
3. Obniżeniu wysokości „preferencyjnego” dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%
4. Odpowiedzialność solidarna nabywcy:
- wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej (odpowiedzialność solidarna nabywcy) przez rozpoczynających działalność gospodarczą podatników
- dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
5. Import towarów:
- umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 
- wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między RP a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg
6. Weryfikacja wysokości stawek podatku
7. Nowe zasady opodatkowania bonów – bon jednego przeznaczenia / bon wielokrotnego przeznaczenia
8. Wprowadzenie kas fiskalnych on-line
- podatnicy obowiązani do wprowadzenia kas online
- raportowanie online a trwałe lub czasowe problemy techniczne z dostępem do sieci Internet
- termin wymiany kas 
- zasady zwrotu kosztu zakupu kasy przystosowanej do raportowania online
9. Inne zmiany:
- Wyłączeniu możliwości korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
- Dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych obowiązujących od 1.04.2017 r.
- Dostosowaniu przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych
- Dostosowaniu niektórych przepisów dot. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- Doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
- Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
- Zmiana zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej
Praktyka funkcjonowania przepisów znowelizowanych w 2018 roku – bieżące zagadnienia
1. Mechanizm split payment
a) istota mechanizmu i cel wprowadzenia podzielonej płatności
b) rodzaje transakcji objętych mechanizmem split payment
c) przypadki stosowania podzielonej płatności – wymuszone i niewymuszone
d) rachunek VAT - obligatoryjność zastosowania
- możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami 
- zamknięty katalog przypadków uznania lub obciążenia rachunku
- zwolnienie środków z rachunku
- środki na rachunku a egzekucja/wykreślenie z rejestru VAT
e) techniczne aspekty związane z operacjami na rachunkach 
- komunikat przelewu
- realizacja i blokada przelewu
- uznanie i obciążenie rachunku VAT i rachunku powiązanego
- zabezpieczanie środków na rachunku VAT
- niezamierzone skutki rozliczenia nieprzewidziane przez przepisy
f) wpływ stosowania mechanizmu podzielonej płatności na:
- sytuację finansową przedsiębiorstwa – zagrożenie utraty płynności finansowej
- rozliczenie podatku w systemie odwrotnego obciążenia, 
- stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej,
- stosowania dodatkowych sankcji
- obniżenia zobowiązania podatkowego
- możliwość uzyskania zwrot VAT w terminie przyspieszonym
g) beneficjenci mechanizmu split payment
- instytucje finansowe
- obrót towarami wrażliwymi
- podmioty z tytułami egzekucyjnymi
- stosowanie mechanizmu a zasada dobrej wiary – dochowanie należytej staranności
h) obowiązki banków i innych instytucji finansowych
- założenie i zamknięcie rachunku VAT
- odpłatność 
i) zagadnienia wybrane – ryzyka stosowania mechanizmu
- ochrona przed utratą płynności finansowej
- możliwość umownego wyłączenia stosowania mechanizmu
- faktoring, przelew wierzytelności, przejęcie długu – odpowiedzialność solidarna
- kompensaty
- płatności w walucie obcej
- płatności zbiorcze
- korekta in plus
- kilka rachunków bankowych/rachunku w kilku bankach
- prawidłowość rozliczenia płatności przez kontrahentów
2. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2019 – struktura JPK_VAT/JPK_FA
a) aspekty prawne i techniczne raportowania JPK
b) korekty JPK i wyjaśnienie typowych problemów związanych z wykonywaniem przedmiotowego obowiązku – korekta JPK bez korekty deklaracji - przykłady
c) omówienie poszczególnych pozycji struktury JPK_VAT w kontekście fakturowania
d) przypadki żądania przez organy KAS JPK_FA
3. Należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku – postępowanie z fakturami – weryfikacja kontrahentów – odpowiedzialność karnoskarbowa
a) przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku)
b) przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, „pusta faktura”, faktura z zawyżoną kwotą podatku)
c) warunki wyłączające stosowanie sankcji 
d) ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów  u oszustów podatkowych – sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów – mechanizm karuzeli podatkowej – weryfikacja kontrahentów – „dobra wiara” i „należyta staranność”– zakres pojęcia i zasady stosowania
e) ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: „nagrody za punkty”, karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.)
f) faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne, wadliwe i nierzetelne faktury - odpowiedzialność karno-skarbowa
4. Odwrotne obciążenie - krajowy mechanizm reverse chargé – bieżące problemy
a) określenie katalogu towarów i usług objętych systemem odwrotnego obciążenia;
b) znaczenie i sposób identyfikacji kontrahenta jako podatnika vat czynnego;
c) usługi budowlane i budowlano-montażowe (załącznik nr 14) jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem:
- podwykonawca: wskazanie obszarów ryzyka związanego z problemami w zdefiniowaniu pojęcia
- warunki rozliczenia usług w systemie odwrotnego obciążenia
d) rozliczanie zaliczek a odwrotne obciążenie;
e) właściwe zastosowanie przepisów regulujących zagadnienie podstawy opodatkowania przy stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia (koszty transportu i inne pochodne związane z dostawą) – sposób prezentacji na fakturze;
f) moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy i nabywcy – obowiązki sprawozdawcze związane z wykazaniem transakcji we właściwym okresie rozliczeniowych – konsekwencje korekt rozliczeń;
g) korekty rozliczeń dla transakcji objętych limitem kwotowym wyznaczającym podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku – rozliczenie korekty u nabywcy;
h) informacje podsumowujące – jak wypełniać i korygować.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach do 28 grudnia 2018r. obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.