Podatek u źródła (WHT) –zmiany na rok 2020 i planowane na rok 2021

Termin: 25.01.2021r. / Miejsce: online 
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian w podatku u źródła. W trakcie szkolenia przedstawione będą takie zagadnienia jak: istota i zakres WHT, praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.; należyta staranność w podatku WHT, Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela (beneficial owner), etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do do dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zasady poboru podatku u źródła (WHT) – planowane zmiany
  1. Istota i zakres podatku u źródła (WHT)
    - siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
    - definicja płatnika dla celów podatku u źródła 
    - ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
    - dochody osiąganie na terytorium Polski
  2. Podstawa prawna:
    - konwencja modelowa OECD
    - ustawy podatkowe CIT/PIT
    - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)
  3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła
    - zasady obliczenia podatku
    - możliwości „ubruttowienia”
    - certyfikat rezydencji
    - definicja „wpłaty”
    - wynagrodzenie płatnika
    - instytucja uprawnionego odbiorcy „beneficial owner”  
    - szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
    - praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp. 
    - kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła
  4. Przedmiot opodatkowania:
   a) Odsetki
    - definicja (odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od zobowiązań, odsetki karne
    - Cash pooling
    - stawki podatkowe 
    - zasady zwolnienia odsetek z WHT na podstawie ustaw podatkowych
    - opodatkowanie odsetek WHT na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
   b) Należności licencyjne
    - dzieło literackie, artystyczne i naukowe
    - znaki towarowe, 
    - know-how, 
    - licencje na programy komputerowe,
    - prawa do używania praw autorskich, 
    - licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych 
    - użytkowanie urządzenia przemysłowego,
    - odszkodowania z tytułu naruszeń,
    - stawka podatkowa,
    - zasady stosowania zwolnień,
    - opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
   c) Dywidendy
    - definicja
    - zaliczka na poczet dywidend
    - umorzenie udziałów i akcji
    - warunki stosowania zwolnienia
   d) Usługi niematerialne
    - definicja  pojęcia
    - usługi doradcze,
    - usługi księgowe,
    - usługi badania rynku,
    - usługi prawne,
    - usługi reklamowe,
    - usługi zarządzania i kontroli,
    - usługi rekrutacji i pozyskania personelu
    - udzielanie poręczeń i gwarancji.
    - pozostałe usługi
   h) WHT w przypadku pracy najemnej 
   i) Opodatkowanie WHT dyrektorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych
   j) Podatek u źródła od zysków kapitałowych.
   k) Podatek „u źródła” od biletów lotniczych
   l) Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa
   m) Opodatkowanie sportowców i artystów
  5. Obowiązku dokumentacyjne
   - deklaracja
   - informacje
   - pozostałe obowiązku dokumentacyjne

II. Zmiany w podatku u źródła od 2019 roku oraz planowane zmiany w roku 2020.
  1. Zmiana zakresu oraz zasad stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła - znaczenie limitu 2 mln. zł wypłaty.
   - opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła
   - oświadczenie płatnika
  2. Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika
  3. Należyta staranność w podatku WHT
  4. Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

  5. Zmiany zasad poboru podatku u źródła
  6. Nowe zasady odpowiedzialności płatnika
  7. Zwolnienia od poboru podatku WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji
  8. Kiedy możliwe jest stosowanie kopii certyfikatu rezydencji 
  9. Podatek u źródła za obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)
 10. Planowane zmiany w przepisach WHT w roku 2021.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu online
  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w godzinach: 9:30 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.