Podatek VAT – bieżące problemy, nowelizacja przepisów

- likwidacja odwrotnego obciążenia
- nowa matryca stawek podatku VAT od 2020 r.
- wspólny dokument elektroniczny dla JPK_VAT oraz deklaracji VAT
- biała lista podatników

Termin: 10.10.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian w regulacjach podatkowych dotyczących rozliczania podatku VAT w 2019 roku oraz planowanych na rok 2020. Szkolenie ma na celu  przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania podatku VAT w roku bieżącym i kolejnych. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak:  split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia, zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK, e-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r., etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych, przedstawicieli kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, biur rachunkowych, kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Mechanizm podzielonej płatności (split payment):
    – przypadki obligatoryjności zastosowania,
    – wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (nowy załącznik nr 15 – likwidacja załączników nr 11/nr 13/ nr 14),
    – skutki zapłaty z pominięciem podzielonej płatności / sankcje
    –  zapłata jednym przelew kilku faktur - warunki
2. Likwidacja mechanizmu krajowego odwrotnego obciążenia – skutki /przepisy przejściowe
3. Zasady odpowiedzialności solidarnej

    – likwidacja wybranych przypadku wyłączenia odpowiedzialności
    – rozszerzenie przypadków stosowania mechanizmu na nowe grupy towarów
4. Rejestr podatników VAT – tzw. biała lista podatników
    – publikacja rachunków bankowych podatników
    – brak weryfikacji kontrahenta a konsekwencje w zakresie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów
    – zapłata na rachunek inny niż podany w rejestrze – skutki w podatku VAT i podatku dochodowym
    – przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych (nowa przesłanka od 2.01.2019 r. – doprecyzowanie przepisów)
5. Identyfikacja towarów i usług dla celów VAT
    – nowy sposób identyfikacji towarów i usług (PKWiU dla usług – zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) przy identyfikacji towarów)
    – nowa matryca stawek (PKWiU)
    – wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
6. JPK_VDEK – zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK VAT
    – zakres, nowe rubryki, terminy raportowania, korekty
    – likwidacja rozliczania kwartalnego
    – sankcje za nieprawidłowości w raportowania (zapisy niezgodne ze stanem faktycznym)
7. Przesłanki stosowania zwolnienia przy zbyciu nieruchomości zabudowanych – pierwsze zasiedlenie
8. Kasy fiskalne – obowiązki ewidencyjne – kasy online

    – kasy fiskalne online – okresy przejściowe dla kas rejestrujących z papierową i elektroniczną kopią paragonu
    – zasady ewidencjonowania – przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas
    – rejestracja, użytkowanie, serwisowanie kas online (nowe rozporządzenie)
    – zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych (nowe rozporządzenie z 2018 r.)
9. Wystawianie faktury na podstawie paragonu – nowe zasady dotyczące obrotu profesjonalnego
10. Dochowanie należytej staranności w kontekście prawidłowej weryfikacji kontrahenta dla celów VAT

    – przesłanki dochowania należyte staranności przy weryfikacji kontrahentów
    – metodyka kontroli – wytyczne MF (kryteria formalne, kryteria transakcyjne)
    – konsekwencje niedochowania należytej staranności / przegląd orzecznictwa
11. Sankcje – modyfikacje przepisów i przypadku zastosowania (sankcje 100%/30%/15%)
12. Bony – nowe zasady rozliczania

    – bony jednego przeznaczenia (SPV) / bony różnego przeznaczenia (MPV)
    – ustalanie podstawy opodatkowania dla bonów MPV
13. Ulga na złe długi
    – nowe definicja „uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności” – termin 90 dni
    – przesłanki stosowania ulgi
    – stosowanie przepisów przejściowych
14. Inne zmiany wprowadzone lub projektowane - komentarz
    – zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
    - zwrot VAT – uproszczenia formalne
    - zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS (zasady opodatkowania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz konsumentów z UE)
    - import towarów: modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów / umożliwienie wykazania podatku na podstawie rozliczenia zamknięcia
    - nowe wyłączenia w stosowaniu tzw. zwolnienia podmiotowego (art. 113) dot. m.in. niektórych towarów, w tym sprzedaży online oraz określonych rodzajów usług
    - podmioty powiązane – skutki w VAT – nowa definicja
    - rolnik ryczałtowy (zmiana warunków odliczania kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze - zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.