Zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT w roku 2021

Termin: 22.02.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian w podatkach VAT, CIT i PIT, które wejdą w życie w 2021 roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania podatków w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak: tzw. Pakiet VAT e-Commerce 2021, Pakiet SLIM VAT, ograniczenie podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych, wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów: dodatkowe opłaty wynikające z odrębnych przepisów o charakterze sankcyjnym, spółka komandytowa podatnikiem CIT, zwolnienie z opodatkowania: przychody komandytariuszy etc. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest .dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych, przedstawicieli kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, biur rachunkowych, kancelarii prawnych i prawopodatkowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podat-kach VAT, PIT i CIT.

PROGRAM

 

I. Zmiany VAT
   1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
       [tzw. Pakiet VAT e-Commerce 2021]
   2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe 
        [tzw. Pakiet SLIM VAT]
      - wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu 
        zaliczek 
         z tytułu eksportu towarów
      - wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych
      - spójne kursy walut
      - wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących    nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
      - podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości
      - brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus
      - wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. 
   3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela oraz niektórych innych ustaw [Ułatwienie dostępu do środków na koncie VAT]
   4. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw [Ujednolicenie wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej oraz emisyjnej]

II. Zmiany PIT
   1. Przychody osiągane na terytorium RP przez nierezydentów: spółki nieruchomościowe
   2. Definicja spółki
   3. Definicja spółki nieruchomościowej
   4. Zwolnienie z opodatkowania: dochody marynarzy
   5. Zwolnienie z opodatkowania: przychody komandytariuszy
   6. Zwolnienie z opodatkowania: podatnicy do 26. roku życia
   7. Amortyzacja taboru transportu morskiego w budowie
   8. Ograniczenie podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych
   9. Indywidualne stawki amortyzacyjne: definicje używanych środków trwałych
  10. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów: dodatkowe opłaty wynikające z odrębnych przepisów o charakterze sankcyjnym
  11. Ceny transferowe: transakcje z rajami podatkowymi
  12. Ulga abolicyjna
  13. Tzw. estoński CIT
  14. Zagraniczna jednostka kontrolowana
  15. Ulga na złe długi: zaliczki

III. Zmiany CIT
   1. Spółka komandytowa podatnikiem CIT
   2. Spółka jawna podatnikiem CIT
   3. Przychody osiągane na terytorium RP przez nierezydentów: spółki nieruchomościowe
   4. Definicja spółki
   5. Definicja spółki nieruchomościowej
   6. Ograniczenie możliwości rozliczania strat podmiotów przejmowanych
   7. Ceny transferowe: transakcje z rajami podatkowymi
   8. Przychody w przypadku uregulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego
   9. Specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny
  10. Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca finansowania własnego
  11. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów: dodatkowe opłaty wynikające z odrębnych przepisów o charakterze sankcyjnym
  12. Amortyzacja taboru transportu morskiego w budowie
  13. Ograniczenie podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych
  14. Indywidualne stawki amortyzacyjne: definicje używanych środków trwałych
  15. Struktury hybrydowe
  16. Zwiększenie limitu przychodów dla obniżonej 9% stawki podatku
  17. Zwolnienie z opodatkowania: przychody komandytariuszy
  18. Zagraniczna jednostka kontrolowana
  19. Spółka nieruchomościowa
  20. Informacja o realizowanej strategii podatkowej
  21. Tzw. estoński CIT

  

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.