Połączenia i przekształcenia spółek prawa handlowego wg KSH, UoR i MSSF/MSR

Termin: 28.09.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie aspektów prawnych i rachunkowych , wynikających z połączenia i przekształcenia jednostek gospodarczych, a w szczególności: Optymalizacji struktury grupy kapitałowej a formy połączeń jednostek, regulacji prawnych w obszarze prawa polskiego i międzynarodowego, rozliczania łączenia spółek w księgach rachunkowych, przejęć odwrotnych, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, rad nadzorczych, dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych,  spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, firm audytorskich, biur rachunkowych.

PROGRAM

1. Wprowadzenie.
2. Optymalizacja struktury grupy kapitałowej a formy połączeń jednostek
gospodarczych:
    a)przejęcie jednostki,
    b)powstanie spółki nowo zawiązanej,
    c)przejęcie odwrotne.
3.Regulacje prawne:
    a) prawo polskie:
        • Kodeks Spółek Handlowych (Tytuł IV Dział I),
        • Ustawa o Rachunkowości (Rozdział 4a),
    b) prawo międzynarodowe:
        • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3: Połączenia jednostek
gospodarczych.
4. Rozliczanie łączenia spółek w księgach rachunkowych:
    a) metoda łączenia udziałów:
        • Ustawa o Rachunkowości art. 44c,
        • zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych,
        • ustalenie danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym.
    b) metoda nabycia:
        • Ustawa o Rachunkowości art. 44b,
        • MSSF 3,
        • problematyka wyceny aktywów netto wg wartości godziwej,
        • ustalenie wartości firmy na dzień połączenia.
5. Przejęcie odwrotne:
    a) ujęcie prawne,
    b) ujęcie ekonomiczne,
    c) zamknięcie ksiąg rachunkowych,
    d) koszt połączenia jednostek gospodarczych,
    e) kapitał własny po połączeniu spółek,
    f) struktura kapitału podstawowego,
    g) sprawozdanie finansowe po połączeniu jednostek gospodarczych:
        • publikacja sprawozdania,
        • dane porównawcze.
6. Zakończenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.