Zmiany w podatkach VAT, CIT oraz PIT z uwzględnieniem pakietu „Polski Ład”

Termin:  13.04.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zmian w zasadach rozliczeń podatkowych wynikających z Nowego Polskiego Ładu. W trakcie szkolenie omówione zostaną takie zagadnienia jak: nowe ulgi podatkowe, uprawnienia organów KAS, grupy VAT, ukryta dywidenda i jej skutki dla spółki, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM
 

Podatek VAT
I. Zmiany w strukturach plików JPK VAT.
    1. Rezygnacja ze stosowania oznaczeń „MPP” w plikach JPK VAT.
    2. Nowe obowiązki w plikach JPK VAT w przypadku stosowania tzw. ulgi na złe długi (art. 89a ustawy VAT). 
    3. Możliwość wykazywania w JPK VAT (ewidencja) zmniejszenia podatku naliczonego VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy VAT (korekta „in minus”), dokumentem „WEW”.
    4. Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”. 
    5. Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł. 
    6. Możliwość zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób.
    7. Zmiany w zakresie oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych.
    8. Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów „RO”.
    9. Wprowadzenie oznaczenia „WSTO_EE” zamiast „SW” i „EE” – znaczenie dla rozliczenia z pracownikami za użytkowanie służbowych telefonów komórkowych.
    10. Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
    11. Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.
    12. Możliwość wykazywania w JPK VAT (ewidencja) zmniejszenia podatku naliczonego VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy VAT (korekta „in minus”), dokumentem „WEW”.
    13. Nowe obowiązki w plikach JPK w związku z pakietem e-commerce oraz wprowadzenie oznaczeń oraz oznaczenia „IED”.
    14. Zasady stosowania przepisów przejściowych.
II „Polski Ład” wybrane zmiany w zakresie podatku VAT
    1. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych.
    2. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych.
    3. Kasy rejestrujące.
    4. Pozostałe zmiany.
III. Planowane zmiany w fakturowaniu (e-Faktura)
    1. Co to jest e-Faktura i czy będzie obowiązkowa?
    2. Krajowy System e-Faktur (KSeF).
    3. Faktura ustrukturyzowana.
    4. Zasady wystawiania e-Faktur.
    5. Zachęty dla podatników – nowe terminy zwrotu VAT.
 
Podatek CIT
IV. „Polski Ład” planowane zmiany w zakresie podatku CIT.
    1. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
        - Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych
        - Korekty cen transferowych
        - Mechanizm „safe harbour” finansowy
        - Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
        - Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego
        - Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
        - Informacja o cenach transferowych
        - Pozostałe zmiany
    2. Zmiany w ograniczeniach dotyczących usług lub praw niematerialnych
    3. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i usunięcie art. 15e
        - Kryteria i przesłanki opodatkowania 
        - Wysokość podatku
        - Metoda określenia podstawy opodatkowania (przychód, „cienka kapitalizacja”, usługi niematerialne, wartości niematerialne i prawne. 
        - Pozostałe zagadnienia. 
    4. Wprowadzenie reżimu holdingowego 
    5. Zmiany w podatku u źródła
        - Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
        - Przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej
        - Kryterium należytej staranności
        - Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
        - Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji
        - Pozostałe zmiany
    6. Ukryta dywidenda
       - Kryteria braku możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów
       - Koszty zależne od zysku
       - Racjonalność ponoszenia kosztu (transakcje z podmiotami powiązanymi)
       - Wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów wspólnika
       - Pozostałe zagadnienia
    7. Ulga na robotyzację, ulga CSR, ulga na produkcję próbną, ulga na koszty sprzedaży, ulga na nabycie udziałów i akcji, ulga na nabycie terminala płatniczego oraz zmiany w uldze B+R i IP Box.
    8. Regulacje dotyczącej opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań.
    9. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    10. Doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    11. Amortyzacja w spółkach nieruchomościowych.
    12. Wyłączenia z amortyzacji
    13. Koszty finansowania dłużnego – zmiany zasad liczenia limitu.
    14. Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej.
    15. Wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów – nowy art. 24aa ustawy CIT.
    16. Ulga konsolidacyjna.
    17. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów
    18. Zmiany w zakresie katalogu przychodów oraz przychodów z zysków kapitałowych
    19. Obowiązek zamykania ksiąg
V. Analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT i CIT. 
 
 
Podatek PIT
VI  „Polski Ład” planowane zmiany w zakresie podatku PIT.
     1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz zmiana progów podatkowych
     2. Tzw. ulga podatkowa dla klasy średniej
     3. Zmiany dotyczące członków zarządów spółek (ZUS)
     4. Zmiany w zasadach rozliczeń małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
     5. Zmiany w zasadach rozliczeń samochodów służbowych dla celów prywatnych
     6. Zmiany w amortyzacji
     7. Zasady wspierania legalnego zatrudniania
     8. Zmiany w katalogi zwolnień podatkowych
     9. Zmiany w ulgach podatkowych
    10. Składka zdrowotna a PIT – jak uniknąć wzrostu obciążeń?
    11. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania
    12. Analiza wpływu zmian na relacje biznesowe (B2B)

 


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:30 – 15:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z anulacją zgłoszenia. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.