Postępowanie administracyjne w praktyce organów administracji publicznej - z uwzględnieniem najnowszych zmian

Termin: 12.10.2021 r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 14:00

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie  tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych (wszczynania postępowań, przeprowadzania postępowań dowodowych, wydawania orzeczeń rozstrzygających merytorycznie w sprawie oraz proceduralnych jak również zastosowania trybów nadzwyczajnych), a tym samym na uniknięcie błędów mogących skutkować eliminacją z obrotu prawnego orzeczenia. Szkolenie jest prowadzone z punktu widzenia organu prowadzącego postępowanie administracyjne, z uwzględnieniem zmian, jakie każdy będzie musiał wprowadzić w swojej codziennej pracy opartej o KPA.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy w urzędzie  stosują przepisy KPA a przede wszystkim zajmują się wydawaniem decyzji administracyjnych. Szkolenie będzie okazją do zapoznania się z najnowszym  orzecznictwem dotyczącym przepisów Kodeksu Postępowania Adminsitracyjnego.  

PROGRAM SZKOLENIA 

1.Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

2.Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:
a)pojęcie organu administracji publicznej, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania - pełnomocnictwo administracyjne, 
b) przesłanki i tryb wyłączenia organu i wyłączenia pracownika organu administracji publicznej.  

3.Pojęcie  strony postępowania administracyjnego. 

4.Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji. Przedstawiciel w postępowaniu administracyjnym. 

5.Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.

6.Doręczenia: 
a) doręczenia papierowe, 
b) doręczenia elektroniczne - sposoby wysyłki elektronicznej, przedmiot i podmiot doręczeń elektronicznych, dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia, zasady sporządzania skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału, sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej, stwierdzanie skuteczności doręczenia elektronicznego pism kierowanych do ARiMR przez beneficjentów,  
c) skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji.

7.Wezwania (cel, treść, adresaci, forma i tryb).

8.Wszczęcie postępowania (z urzędu, na wniosek, odmowa wszczęcia, uzupełnianie braków formalnych). 

9.Postępowanie dowodowe (katalog środków dowodowych i jego charakter, przesłanki, forma i tryb przeprowadzania poszczególnych dowodów, reguły dowodzenia, zasada swobodnej oceny dowodów). 

10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie.

11.Zawieszenie postępowania (z urzędu i na wniosek).

12.Wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści, błędy praktyczne w konstruowaniu decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, środki zaskarżenia).

13.Postanowienia, zażalenie (forma, elementy składowe i tryb wydawania).

14.Umorzenie postępowania administracyjnego. 

15.Udostępnianie akt.   

16.Mediacja w postępowaniu administracyjnym, pozycja organu jako strony mediacji (charakter sprawy pozwalający na przeprowadzenie mediacji,  dobrowolność mediacji, ugoda, poufność przebiegu mediacji, czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,  koszty mediacji). 

17.Postępowanie odwoławcze:
a) forma, termin i tryb wniesienia odwołania,
b) postępowanie w trybie autokontroli organu I instancji,
c) opuszczalność odwołania, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć   w postępowaniu odwoławczym,     
d) oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
e) sprzeciw od decyzji kasatoryjnej - wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania,
f) forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.). 

18.Tryby nadzwyczajne:
a)wznowienie postępowania (przesłanki, właściwość organu, przedmiot postępowania, rodzaje rozstrzygnięć),
b) uchylenie decyzji (przesłanki, właściwość organu, forma i tryb), 
c) wygaśnięcie decyzji (przesłanki, właściwość organu, forma i tryb),
d) tryby nadzwyczajne a postanowienia. 

19.Ważne zmiany w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej- nowelizacja KPA z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1491) zmieniająca regulację z dniem 16 września 2021 r.,
a) cel zmian- dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. (sygn. akt P 46/13),
b) nowe przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji.

20.Wydawanie zaświadczeń (definicja zaświadczenia, treść, forma i  tryb). 

21.Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.).

22.Koszty postępowania.

23.Dyskusja uczestników - odpowiedzi na pytania. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 
Kontakt

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl