Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r. - aspekty prawne i podatkowe

- rozliczenia zgromadzonych w PPK kwot
- skutki podatkowe i ZUS przystąpienia do PPK
- PPK a Pracownicze Plany Emerytalne

Termin: 15.01.2020r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r. oraz problemów praktycznych z tym związanych. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty oraz skutki zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa)
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do do dyrektorów finansowych i ekonomicznych,  głównych księgowych, kierowników działów finansowo-księgowych, pracowników działów podatkowych, pracowników działów kadr odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia pracowników  przedstawicieli biur rachunkowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami podatkowym i prawnymi PPK.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pracownicze Plany Kapitałowe a Pracownicze Plany Emerytalne - różnice
    • uregulowania prawne PPK;
    • uregulowania prawne PPE;
    • różnice pomiędzy PPK a PPE – co korzystniejsze;
    • zasady przystąpienia do PPE;
    • funkcjonowanie w PPE a nowy pracownik z PPK – zasady postępowania
    • zasady rozliczania PPE;
    • miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
    • zasady zmiany PPK na PPE
    • funkcjonowanie wypłat z PPE;
    • skutki podatkowe rozliczania PPE;
    • fundusze inwestycyjne a fundusze emerytalne;
    • organ nadzoru nad PPK i PPE

2. Kto podlega pod PKK – daty wejścia w życie
    • moment wejścia w życie przepisów – lipiec 2019 i kolejne daty;
    • pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
    • czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
    • zasada automatycznego podlegania PKK
    • oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
    • okresy składania oświadczeń.

3. Zasady stosowania PPK
    • portal internetowy i jego funkcjonowanie;
    • domniemanie przystąpienia do PPK;
    • wpłata początkowa i roczna – zasady ich ustalania i wpłacania;
    • odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 3,5% - rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
    • dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości?;
    • wyliczanie roczne pobranych składek;
    • wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
    • zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.

4. Skutki podatkowe i ZUS przystąpienia do PPK:
    • sposób potrącania składek przy wypłacie wynagrodzenia;
    • wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
    • opodatkowanie podatkiem PIT odprowadzanych składek;
    • ZUS a odprowadzane składki;
    • opodatkowanie i oskładkowanie w przypadku rezygnacji pracownika z PPK

5. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
    • powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
    • wzór oświadczenia pracownika o rezygnacji;
    • prowadzenie kartotek osób objętych PPK przez pracodawcę;
    • obowiązki pracodawcy wobec wybranej instytucji PPK;
    • przekazywanie kwot pomiędzy PPK w przypadku zmiany zatrudnienia, kilku etatów itp.
    • kary nakładane na pracodawców związane z funkcjonowaniem PPK.

6. Rozliczenia zgromadzonych w PPK kwot:
    • rezygnacja z PPK – kto otrzymuje kwoty?
    • rozwód małżonków a podział zgromadzonych kwot pomiędzy rozwiedzionych małżonków;
    • rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
    • wypłata kwot przed emeryturą – kiedy możliwa?
    • wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego;
    • pojęcie ciężkiego zachorowania.
    • przykładowe wyliczenia emerytur

7. Dyskusja z Uczestnikami.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.