Pracownicze Plany Kapitałowe - moduł księgowo-płacowy

Termin: 07.04.2021r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 15:00

CEL SZKOLENIA 
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia płatnika. Na szkoleniu zostanie omówiony temat  obliczania, pobierania i dokonywanie wpłat do PPK : wpłaty do PPK  a potrącenia publicznoprawne (składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający) a także raportowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjno-prawnych, kadr i szkoleń, skarbników oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I 

1. Ogólne założenia i korzyści ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.  
2. Stopy zwrotu z PPK, PPK a OFE, subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
3. Na jakie obowiązki związane z PPK muszą się przygotować pracodawcy?
4. Terminy tworzenia PPK, jak przygotować się do zmian?
5. PPK  a pracownicze programy emerytalne.
6. Umowy obowiązujące w zakresie PPK (umowa o zarządzanie PPK i umowy o  prowadzenie PPK) - elementy oraz terminy ich zawarcia. Na co zwrócić uwagę?
7. Składka podstawowa i podwyższona.
8. Kogo dotyczą nowe regulacje.
9. Kiedy składka powinna być opłacania za zleceniobiorców.
10. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający.
11. Podstawa naliczenia wpłat do PPK.
12. Obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK.    
13. Jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK.
14. Podstawa naliczenia wpłat do PPK. Kiedy składka może być niższa?    

BLOK II 

1.Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK i ich wznowienie.
2.Wpłaty do PPK, a potrącenia publicznoprawne (składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający).   
3. Koszty uzyskania przychodów (KUP).
4. Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK, w przypadku ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy i w razie śmierci uczestnika PPK.
5. Korekta wpłat do PPK.
6. Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK.    
7. Deklaracja wpłaty dodatkowej uczestnika PPK i zmiana deklaracji uczestnika PPK.
8. Raportowanie do ZUS.

BLOK III  

1. Wysokość składki pracownika (ubezpieczonego) i pracodawcy.
2. Wykazywanie składki na PPK w raportach składanych do ZUS-u.
3. Wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.
4. Rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego - obowiązki ubezpieczonego i płatnika. 
5. Dysponowanie środkami z PPK.
6. Obowiązki informacyjne pracodawcy.
7. Wpłaty dokonywane w ramach PPK.
8. Wpłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach.
9. Ewidencja PPK.
10. Podział środków w przypadku rozwodu i śmierci uczestnika. 
11. Rozporządzanie środkami z PPK przez uczestnika.
12. Przepisy karne - sankcje dla pracodawcy za naruszenie obowiązków z ustawy o PPK.

Dyskusja - odpowiedzi na pytania. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa) 

Oświadczenie VAT

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl