Pracownicze Plany Kapitałowe. Nowe obowiązki dla Uczelni Publicznych

Termin: 27.11.2020r.

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30 / Miejsce szkolenia: online

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych w Uczelniach Publicznych z punktu widzenia pracodawcy oraz pracownika. Uczestnicy dowiedzą się między innymi jakie są ogólne założenia ustawy o PPK, od jakich składników wynagrodzeń pracowników Uczelni Publicznej naliczana jest składka na PPK. Poruszony zostanie temat dysponowania środkami z PPK w tym - jaka odpowiedzialność karna związana z obsługą PPK - spoczywa na pracodawcy czyli Uczelni Publicznej. W szkoleniu zostaną zaprezentowane cele i korzyści jakie niosą ze sobą Pracownicze Plany Kapitałowe zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.        

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób zajmujących stanowisko kanclerza i kwestora Uczelni Publicznej a także do pracowników działu finansowo - księgowego, działu płac i stypendiów oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.        

PROGRAM SZKOLENIA 

    I. Ogólne założenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

1.Na jakie obowiązki związane z PPK muszą się przygotować Uczelnie Publiczne?

2.Termin tworzenia PPK - jak przygotować się do zmian?   

3.Wybór Instytucji Finansowej prowadzącej PPK - konsultacje ze związkami zawodowymi oraz reprezentacją pracowników Uczelni.    

4.Umowy obowiązujące w zakresie PPK (umowa o zarządzanie PPK i umowy o prowadzeniu PPK)- elementy oraz terminy ich zawarcia. Na co zwrócić uwagę dokonując wyboru Instytucji prowadzącej PPK?     

5.Kogo dotyczą Pracownicze Plany Kapitałowe?

6.Czy za osoby na płatnym urlopie naukowym - płatnym urlopie dla poratowania zdrowia należy naliczać składki na PPK?         

7.Wysokość składki pracownika (ubezpieczonego) i pracodawcy.

8.Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentów związanych z PPK (m.in.deklaracja rezygnacji, wniosek o objęcie PPK, podwyższenie i obniżenie składek na PPK). 

II. Naliczanie składki na PPK na liście wynagrodzeń

1.Od jakich składników wynagrodzeń pracowników Uczelni Publicznych naliczana jest składka na PPK?   

2.Jak rozliczać składki gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie - a w danym miesiącu był chory?

3.Skladki na PPK za osoby, które odeszły z pracy na Uczelni.

4.Wykazywanie składki na PPK w raportach składanych do ZUS-u.

5.Składka podstawowa, podwyższona, obniżona.

6.Od jakiej daty zgłosić nowego pracownika Uczelni do PPK?

7.Wpłata powitalna i dopłaty roczne - warunki uzyskania.

8.Kiedy składka powinna być opłacana za zleceniobiorców.

9.Wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.

10.Rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego.

11.Obowiązki ubezpieczonego i płatnika.  

III. Dysponowanie środkami z PPK.

    1. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.    

    2. Wpłata transferowa środków PPK w przypadku zatrudnienia w kilku podmiotach.

    3. Podział środków w przypadku rozwodu i śmierci uczestnika.

    4. Rozporządzanie środkami z PPK przez uczestnika.

    5. Przepisy karne - sankcje dla pracodawców za naruszenie obowiązków z ustawy o PPK.

    IV. Odpowiedzi na pytania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 349 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy szkoleniowej - uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania)

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl