Praktyczne aspekty egzekucji w administracji - zmiany w przepisach

Termin: 08.12.2020r.

Czas szkolenia: 09:00 -13:30 / Miejsce szkolenia: online     

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia  jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych oraz sektora finansów publicznych w zakresie adekwatnego wykorzystania przepisów egzekucji administracyjnej uwzględniające dynamiczne zmiany w prawie, jak również zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego jako całości (z uwzględnieniem najnowszych zmian), a także praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej egzekucji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami prowadzenia egzekucji, zarówno z pozycji wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do departamentów prawnych, przedstawicieli komórek windykacyjnych,  wydziałów finansowo-księgowych  oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem  należności w administracji publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Geneza zachodzących zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od lipca 2020r.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
  • nowe elementy upomnienia,
  • działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku,
  • zdalny kontakt ze zobowiązanym.
 4. Zmiana dotycząca oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.07.2020r.
  • cel złożenia oświadczenia,
  • prawdziwość i zupełność oświadczenia,
  • konsekwencje odmowy złożenia oświadczenia.
 5. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego - zmiany w przepisach prawa.
 6. Ponowne wszczęcie egzekucji - zmiany od lipca 2020r.
 7. Postępowanie zabezpieczające w administracji, jako skuteczna ochrona przed wyzbywaniem się majątku dłużnika:
  • istota i cel zabezpieczenia,
  • realizacja zabezpieczenia,
  • umorzenie postępowania zabezpieczającego.
 8. Przebieg egzekucji administracyjnej:
  • zasady prowadzenia egzekucji,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
  • postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji (rozszerzono przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny o przypadki, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne).
 9. Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) - zakres zmian w postępowaniu administracyjnym.
 10. Przewlekłość postępowania egzekucyjnego - zmiana w instytucji skargi wierzyciela.
 11. Nowe tytuły wykonawcze w postępowaniu administracyjnym - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2020r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online

· jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest  co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

 • koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, imiona, nazwiska i stanowiska uczestników oraz ich dane kontaktowe a także dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 %  ceny. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Dane do przelewu: 

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta do zgłoszenia)

Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt: 

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mielecka

tel. (22) 46-49-718

fax (22) 46-49-752 

e-mail: aneta.mielecka@irip.pl