Praktyczne aspekty egzekucji w administracji - omówienie najważniejszych zmian

Termin: 23.02.2021r.

Czas szkolenia: 10:00 -14:30 / Miejsce szkolenia: online     

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian jakie weszły w życie 30.07.2020r.; 30.10.2020r.; i wejdą w życie 20.02.2021r.; 30.04.2021r.; 30.10.2021r. i 1.01.2022r. w egzekucji administracyjnej. Zmiany te związane są z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) dotyczącego kosztów egzekucyjnych. Z uwagi na doniosłość zmian, ich bardzo szeroki zakres jak też konieczność ich wdrożenia w praktyce organów wierzycielskich i egzekucyjnych, już teraz konieczne staje się nabycie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu. Niewątpliwą korzyścią z udziału w szkoleniu będzie umiejętność prawidłowego ustalania, określania, i egzekwowania kosztów postępowania egzekucyjnego, wypełniania dokumentacji, wydawania stosownych do okoliczności orzeczeń.
Kolejnym omawianym obszarem będzie przebieg postępowania egzekucyjnego jako całości (z uwzględnieniem
najnowszych zmian), a także praktyczne aspekty prowadzenia skutecznej egzekucji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami prowadzenia egzekucji, zarówno z pozycji wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego.Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z typowymi sposobami obrony zobowiązanego oraz innych uczestników postepowania przed działaniami organów egzekucyjnych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do departamentów prawnych, przedstawicieli komórek windykacyjnych,  wydziałów finansowo-księgowych  oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem  należności w administracji publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Nowa regulacja prawna - wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wielkiej nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji.
 
2.Rozszerzenie katalogu obowiązków dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej (zmiana porządkowa- dot. kosztów upomnienia i egzekucji administracyjnej). 
 
3.Zmiana o istotnym znaczeniu dla wierzycieli - odstępstwo od zasady art. 6 § 1 upea - czynnego udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, nakładającej na wierzyciela obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w sytuacji uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku tzw. czasowe odstąpienie od czynności.
 
4.Nowe wymagania dotyczące oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu zobowiązanego. 
 
5.Art.7a - nowe zasady współpracy w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności. 
 
6. Wprowadzenie nowego rodzaju postanowienia dla organów egzekucji administracyjnej.
 
7.Wprowadzenie możliwości doręczania odpisów tytułów wykonawczych i pozostałej korespondencji zobowiązanemu przez pracowników organu egzekucji.
 
8.Wprowadzenie definicji postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej i ich wpływ na ustalenie momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej, określenie momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej sensu stricto - art. 26.
 
9.Nowe zasady egzekucji z majątku zobowiązanego i majątku jego małżonka-uchylenie art.27c upea-wprowadzenie w to miejsce nowej regulacji art. 27e upea, sprzeciw małżonka zobowiązanego, prawa małżonka zobowiązanego (30.07.2020).
 
10.Dochodzenie należności z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, Sprzeciw przysługujący właścicielowi rzeczy lub posiadaczowi prawa majątkowego.
 
11. Inne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym od 2020r. 
wnioski i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej,
wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 
egzekucja z majątku wspólnego małżonków, 
egzekucja z ruchomości - nowe formy, 
zmiany zasad licytacji elektronicznej,
większe znaczenie postępowania zabezpieczającego, 
zwiększenie znaczenia oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku, 
informacja wierzyciela przekazywana do organu egzekucyjnego o majątku zobowiązanego.
 
12. Postępowanie przedegzekucyjne: 
nowe zasady podejmowania przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku kontakt ze zobowiązanym, 
windykacja miękka, 
obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych,
tytuł wykonawczy - nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia.
 
13. Ulgi w spłacie zobowiązania:
katalog przesłanek do stosowania ulgi,
ugoda w administracji,
zasady zawierania ugody.
 
14. Przebieg egzekucji administracyjnej:
zasady prowadzenia egzekucji,
wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji (rozszerzono przesłanki  nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny o przypadki, gdy zostanie  uprawdopodobnione, iż nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne).
 
15.Wyjawienie majątku zobowiązanego:
przed podpisywaniem umowy (np. o dofinansowanie stanowiska pracy),
wezwanie do wyjawienia majątku wysłane łącznie z upomnieniem- skutki prawne,
wyjawienie majątku dłużnika przed sądem.
 
16.Postępowanie zabezpieczające w administracji, jako skuteczna ochrona przed wyzbywaniem się majątku dłużnika:
istota i cel zabezpieczenia,
realizacja zabezpieczenia,
umorzenie postępowania zabezpieczającego.
 
17.Środki obrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęciu,
skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do      rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji),
nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu,
zawieszenie i umorzenie egzekucji.
 
18.Egzekucja zobowiązań wobec rolników w świetle ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.07.2017r.w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlega egzekucji. 
 
19.Koszty egzekucyjne wierzyciela - wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego, koszty komornicze. 
 
20.Nowy system opłat egzekucyjnych.
 
21.Przedawnienie w egzekucji administracyjnej: 
okresy przedawnienia, 
sposoby przerwania biegu przedawnienia, 
wierzytelność przedawniona a dalsza jej egzekucja.
 
22.Forma prawna prowadzonej działalności, a odpowiedzialność za długi o z jakiego majątku prowadzi egzekucję, o gdzie w pierwszej kolejności powinien udać się komornik, o rozszerzenie tytułu wykonawczego na członków zarządu. 
 
23.Egzekucja należności od spadkobierców - praktyczne aspekty w egzekucji administracyjnej. 
sposoby dziedziczenia, o sposoby poszukiwania potencjalnych spadkobierców, 
ustalanie majątku po zmarłym, do którego można skierować egzekucję, 
tytuł wykonawczy na spadkobierców.
 
24.Skarga Pauliańska - skuteczne narzędzie zapobiegające wyzbywania i ukrywania majątku zobowiązanego. 
 
25.Upadłość i prawo restrukturyzacyjne w egzekucji administracyjnej - korzyści dla wierzyciela.  
podstawa umorzenia wierzytelności, 
potencjalne sankcje i konsekwencje w stosunku do zobowiązanego.
 
26.Zagraniczna egzekucja w administracji :
pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zobowiązanego,
dochodzenie należności zagranicą.
 
27.Zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna)- całkowicie nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej, nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu, komunikacja elektroniczna między organami - nowość od 8 września 2016r. 
 
28.Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: o środki stosowane w postępowaniu zwykłym, o stosowanie przymusu natychmiastowego, o uproszczone postępowanie egzekucyjne. 
 
29.Egzekucja należności pieniężnych: 
podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej, 
organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru, 
środki egzekucji należności pieniężnych /ogólny zarys/, 
egzekucja z wynagrodzenia za pracę, 
egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, 
egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, 
egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych.
 
30. Dyskusja - odpowiedzi na pytania uczestników.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online

  •  jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta do zgłoszenia)

Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt: 

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mielecka

tel. (22) 46-49-718

fax (22) 46-49-752 

e-mail: aneta.mielecka@irip.pl