Praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym zgodnych z wytycznymi CBA

Termin: 27.10.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 15:00

CEL SZKOLENIA

We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”. Wytyczne mają bardzo ogólny charakter.

Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937. 

Podniesienie kompetencji w zakresie:

  • praktycznego zaplanowania i wdrożenia efektywnych programów zgodności (compliance) zgodnych z ogólnymi wytycznymi CBA, 
  • zaplanowania i wdrożenia mechanizmów sygnalizowania i ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników zajmujących stanowiska narażone na zagrożenie korupcją, a także kierowników  w sektorze publicznym, koordynatorów systemów antykorupcyjnych, doradców ds. etyki, pełnomocników systemu zarządzania oraz audytorów IT i kontrolerów. Osób odpowiedzialnych za rozwój organizacyjny jednostki, koordynatorów kontroli zarządczej a także pracowników zapewniających obsługę prawną jednostki.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Okres zwiększonego ryzyka korupcji i nadużyć w czasie pandemii i recesji.
2. Systemy zarządzania antykorupcją i zgodnością (compliance) - cele i zakres. Wytyczne CBA na tle norm ISO 37001 i ISO 19600.
3. Sygnaliści - tło historyczne, przykłady.
4. Praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA:
    a)zaangażowanie kierownictwa - przywództwo formalne i faktyczne
    b) zintegrowanie zgodności z misją - zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości
    c) kompetencje i zadania pracowników ds. zgodności - zasoby osobowe i intelektualne
    d) monitorowanie i ocena zgodności - sposoby oceny, komunikacja, audyty, certyfikacja, stałe doskonalenie
    e) szkolenie - podnoszenie świadomości oraz kanał komunikacji
    f) kluczowe kompetencje - ocena kontekstu jednostki i projektowanie rozwiązań
    g) ocena ryzyka - zarządzanie ryzykiem korupcji i braku zgodności w sektorze publicznym
    h) skuteczna samoocena - metody samooceny, wykorzystanie CAF, powiązanie z systemem kontroli zarządczej
    i) sankcje oraz narzędzia profilaktyczne
5. Praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy 2019/1937 w zakresie:
    a) stworzenia kanałów sygnalizowania
    b) ochrony sygnalistów
    c) procedury postępowań wyjaśniających
6. Użyteczne uzupełnienia:
    a) skuteczne kodeksy etyki, postępowania, polityki prezentowe
    b) efektywne mechanizmy analizy oświadczeń o stanie majątkowym
    c) przeglądy wewnętrznych procedur pod kątem zapobiegania konfliktowi interesów, nadużyciom i korupcji
    d) dodatkowe procedury na czas pandemii i recesji
    e) osłona antykorupcyjna - blaski i cienie współpracy ze służbami specjalnymi
7. Podsumowanie - odpowiedzi na pytania, dyskusja, ćwiczenia dla uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 349 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. 

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.   

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania) 

 


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela: 
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752