Problemy klasyfikacji budżetowej - omówienie najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów kontroli RIO i NIK

Termin 21.04.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1340. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r., z pewnymi wyjątkami, które mają zastosowanie po raz pierwszy do  opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, pracowników księgowości zarówno jednostek samorządu terytorialnego jak i ich jednostek organizacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA   

1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów.
 
2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
 
3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.: 
odsetki 091, 092,
wpływy z różnych opłat 069, a 097,
inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
 
4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
nagród konkursowych 419 a 304
opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
świadczeń 311 a 302,
delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
ekspertyz 439,
tłumaczeń 438,
usług między jst 433,
energii 426,
usług zdrowotnych 428 a 430,
szkoleń 455, 470 i 430,
opłat komorniczych 461, a 443
remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
 
5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
 
6. Pytania i odpowiedzi.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl