Problemy klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem MFFiPR z dnia 26 lipca 2021 r.

Termin 19.08.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów Regionalnej Izby Obrachunkowej i Najwyższej Izby Kontroli.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, pracowników księgowości zarówno jednostek samorządu terytorialnego jak i ich jednostek organizacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA   

1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów, m.in.:
 • 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi
 • 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
 • 60019 - Płatne parkowanie
 • 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
 • 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych
 • 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych
2.Przeniesienie rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie”.
 
3.Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie w roku 2022.
 
4.Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów m.in. 
 • dodanie paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”
 • utworzenie nowych paragrafów, m.in.:
- „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”
- „609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19”
- „610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”
 
5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.: 
 • odsetki 090, 091, 092
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097
 • inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606
 • oprogramowania 430 a 421, 443, 424
 • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409
 • nagród konkursowych 419 a 304
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
 • świadczeń 311 a 302
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442
 • ekspertyz 439
 • tłumaczeń 438
 • usług między jst 433
 • energii 426
 • usług zdrowotnych 428 a 430
 • szkoleń 455, 470 i 430
 • opłat komorniczych 461, a 443
 • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605
7.Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
 
8. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl