Procedura administracyjna i stosowanie KPA w czasie pandemii - wybrane problemy

Termin: 15.04.2021r.

Czas szkolenia: 9:00 - 15:00 / Miejsce szkolenia: online

 • dlaczego znajomość zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego jest tak ważna by wydawać prawidłowe decyzje administracyjne?
 • jak właściwie oceniać kto jest stroną postępowania i na czym polega interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia urzędu?
 • co to takiego milczące załatwienie sprawy?
 • nowa instytucja sprzeciwu od decyzji
 • zmiany kpa powodowane tarczami antykryzysowymi.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest odpowiedź na pytanie dlaczego znajomość zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego jest tak ważna by wydawać prawidłowe decyzje administracyjne? Jak właściwie oceniać kto jest stroną postępowania i na czym polega interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia urzędu?  Jak prawidłowo formułować uzasadnienia do decyzji i postanowień a także wydawać zaświadczenia i rozpatrywać skargi? Kiedy pozostawić sprawę bez rozpoznania a kiedy odmówić wszczęcia postępowania? Kiedy zawiesić a kiedy umorzyć postępowanie? Jakie okoliczności uzasadniają wznowienie postępowania a jakie stwierdzenie nieważności decyzji? Jak radzić sobie w sporze sądowym ?

GRUPA DOCELOWA  

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników jednostek publicznych, pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy w urzędzie  stosują przepisy KPA. Szkolenie będzie okazją do zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego - czy to tylko teoria? W tym nowa zasada dot. rozstrzygania na korzyść strony czy  nieodstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw. Czy postępowania administracyjne zawsze musi być dwuinstancyjne, a także omówienie takich pojęć jak ostateczność i prawomocność decyzji.
 2. Dlaczego tak ważne jest by w postępowaniu rozstrzygał właściwy organ i jakie są konsekwencje zajęcia się sprawą przez nieuprawniony do tego organ (nieważność postępowania).
 3. Kiedy pracownik bądź organ podlega wyłączeniu i jakie są konsekwencje proceduralne błędów w tym zakresie (wznowienie postępowania). Różnica między postępowaniem z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy a przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia. 
 4. Jak rozumieć pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym?
 5. Terminy załatwiania spraw. Nowe prawo do wniesienia ponaglenia.
 6. Doręczenia, w tym doręczenie drogą elektroniczną i nowy sposób - doręczenie wydruku pisma. Sposób, forma udostępnienia odpisu decyzji lub postanowienia. Procedura doręczeń uproszczonych.
 7. Zasady liczenia terminów - w latach, w miesiącach (w tym termin 1 miesiąca), w dniach (w tym termin 30- dniowy) oraz nowy charakter prawny soboty.
 8. Odmowa wszczęcia postępowania a pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Nowe zasady uzupełniania braków formalnych.
 9. Nowości w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez organ, m.in. poświadczenie za zgodność z oryginałem, obowiązek organu do wskazana stronie braków, rozstrzygania faktów na korzyść strony.
 10. Koncyliacyjny sposób załatwiania spraw – mediacje i ugoda w postępowaniu administracyjnym – podstawowe zagadnienia.
 11. Kiedy zawiesić a kiedy umorzyć postępowanie?
 12. Jak prawidłowo konstruować decyzję oraz jej uzasadnienie? Uzupełnienie decyzji a prostowanie błędów i omyłek.
 13. Podstawowe kwestie związane z milczącym załatwieniem sprawy i postępowaniem  uproszczonym.
 14. Odwołanie od decyzji a zażalenie na postanowienie. Niedopuszczalność odwołania a oddalenie odwołania.
 15. Zmiany w postępowaniu odwoławczym - zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę, uzupełniające postępowanie dowodowe, wytyczne dla organu pierwszej instancji.
 16. Nadzwyczajne sposoby wzruszenia decyzji – nieważność decyzji oraz wznowienie postępowania, m.in.:
 • istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody jako ważna przesłanka wznowień postępowań,
 • właściwe rozumienie pojęcia zagadnienia wstępnego jako przesłanki wznowienia postępowania,
 • rażące naruszenie prawa jako podstawa stwierdzenia nieważności decyzji.

      17. Nowe zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

      18. Wydawanie zaświadczeń jako ważny element działalności administracji.

      19. Upoważnienie organu do załatwiania spraw czyli pełnomocnictwa w urzędzie.

      20. Wybrane nowe zagadnienia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, m.in.:

 • zmiany w zasadzie wyczerpania środków zaskarżenia,
 • zasady liczenia terminu na wniesienie skargi do sądu,
 • sprzeciw od decyzji organu II instancji.

      21.Zmiany procedury administracyjnej powodowane wprowadzeniem tarcz antykryzysowych m.in.

 • specjalne reguły biegu terminów i załatwiania spraw,
 • nowe formy doręczeń.

      22. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa) 

Oświadczenie VAT

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl