Przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku pracy

Termin: 24.10.2022r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 – 13:00

CEL SZKOLENIA

Mobbing stał się dzisiaj hasłem popularnym, możemy natrafić na nie zarówno w telewizji, prasie, ale też usłyszeć w codziennych rozmowach pomiędzy współpracownikami.   Nigdzie jednak nie usłyszymy “jak poradzić sobie” sobie z tą instytucją  w praktyce, na gruncie prawa polskiego, jak trudno uzyskać ochronę przewidzianą przez ustawodawcę i jaki środki zaradcze może przedsięwziąć osoba, która poddana jest mobbingowi. Szkolenie pozwala poznać znamiona jakie muszą wypełniać działania agresora by móc skorzystać z ochrony przewidzianej w Kodeksie pracy, jakie środki musi przedsięwziąć ofiara by dowieść swojej racji i przerwać niszczący względem niej proceder.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone zarówno dla pracowników, jak i kierowników, menadżerów, na każdym szczeblu organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA 

I. Istota mobbingu:
    1. mobbing w ujęciu psychologicznym (cechy mobbingu w ujęciu Heinz’a Leymanna);
    2. mobbing w ujęciu prawnym (różnice w stosunku do ujęcia psychologicznego);
    3. mobbing, a inne zachowania nieaktceptowalne w ujęciu Kodeksu Pracy:
        - molestowanie,
        - molestowanie seksualne,
        - dyskryminacja.
II. Definicja mobbingu – kodeksowa definicja mobbingu i jej poszczególne elementy (kodeksowe
    „znamiona”)
III. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowalnym:
    - obowiązywanie procedur antymobbingowych;
    - powołanie komisji antymobbingowej;
    - dodatkowe środki: ewentualna ewaluacja, informacje dla pracownika w wewnętrznych kanałach;
    - kształtowanie „kultury pracy” (zarządzanie przez szacunek), standardy etyczne (czym może i
      powinien być kodeks etyki w organizacji).
IV. Prawne możliwości dochodzenia ochrony przed mobbingiem: „instytucje” prawa pracy, karno- i 
    cywilnoprawne.
V. Instytucjonalne możliwości przeciwdziałania/ścigania mobbingu:
    - komisja antymobbingowa (postępowanie wewnętrzne);
    - Państwowa Inspekcja Pracy;
    - pomoc prawna;
    - inne.
VI. Algorytm czynności osoby poddanej presji mobbingu (zalecane w literaturze sposoby rozwiązywania 
     konfliktu).
VII. Postępowanie mające na celu rozpatrzenie skargi mobbingowej:
    - specyfika działań komisji antymobbingowej (przykłady błędnych działań);
    - formalny charakter skargi mobbingowej i postępowania wewnętrznego;
    - technika wysłuchania a dobra osobiste pracownika;
    - aspekt psychologiczny w wysłuchaniach pracowniczych.
VIII. Etapy wysłuchania i ich rola w prowadzonym postępowaniu:
    - faza przygotowawcza (przygotowanie i organizacja);
    - faza formalna (skład i sposób działania Komisji);
    - „słynna” faza swobodnej wypowiedzi;
    - faza szczegółowa;
    - faza końcowa;
    - protokół z wysłuchania, techniczny sposób przeprowadzenia czynności;
    - czy prowadzące postępowanie może narazić się na zarzuty z tytułu czynności w postępowaniu
     wyjaśniającym.
9. Działania pracodawcy przed złożeniem skargi antymobbingowej:
    - edukacyjne;
    - ewaluacyjne;
    - sygnalizacyjne;
    - menadżerskie.

 WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl